Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

Відділ стандартизації вищої освіти та інтеграції в європейський освітній та науковий простір

1. Основні завдання відділу:

1.1. Збір, аналіз та відбір інформації з передового вітчизняного і міжнародного педагогічного досвіду, що набуто у галузі наукових досліджень і розробок, законодавчих і нормативних актів, що стосуються дидактичної діяльності в Європейському просторі вищої освіти.

1.2. Координація досліджень і розробок з питань удосконалення змісту, форм і методів освіти, нових технологій навчання, виховання та розвитку творчого мислення тих, хто навчається, розробка координаційних планів і програм з відповідних проблем або завдань.

1.3. Надання відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів, що стосуються міжнародного досвіду щодо впровадження інноваційних освітніх технологій у навчальному процесі у вищій школі.

1.4. Розробка пропозицій по удосконаленню критеріїв, стандартів і процедур забезпечення якості вищої освіти відповідно до вимог Європейського простору вищої освіти.

1.5. Організація і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників вищих навчальних закладів усіх рівнів шляхом проведення цільових й тематичних семінарів та курсів.

1.6. Надання науково-методичної і практичної допомоги вищим навчальним закладам з питань інтеграції в Європейському просторі вищої освіти.

1.7. Організація роботи та участь у проведенні науково-методичних конференцій і науково-практичних семінарів з проблем інтеграції в Європейському просторі вищої освіти.

1.8. Підготовка матеріалів на колегію Міністерства освіти і науки України, вченої ради Інституту.

1.9. Участь у роботі по удосконаленню нормативно-правової бази вищої освіти України, надання відповідних пропозицій щодо приведення її у відповідність до вимог Європейського простору вищої освіти (визначення структури вищої освіти, гнучке відображення змін у вимогах до підготовки фахівців; участь у розробленні Державного стандарту вищої освіти тощо).

 2. Відділ бере участь в реалізації Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки Державної програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України.