Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

Відділ соціально-гуманітарної освіти

1. Основні завдання відділу:

1.1. Постійна координація діяльності Науково-методичних комісій Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України за галузями знань та напрямами підготовки:

0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини;

0201 Культура;

0202 Мистецтво;

020301 Філософія;

020302 Історія;

020303 Філологія;

030101 Соціологія;

030104 Політологія;

0302 Міжнародні відносини;

0303 Журналістика та інформація;

0304 Право;

0305 Економіка та підприємництво;

0306 Менеджмент та адміністрування.

1.2. Корегуючий вплив на формування змістових і науково-методичних засад освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ), освітньо-професійних програм (ОПП), моніторинг якості знань, впровадження кредитно-модульної системи освіти.

1.3. Надання пропозицій щодо оптимізації Переліку підготовки бакалаврів,  магістрів з урахуванням  освітніх і  соціоекономічних напрямків розвитку держави.

1.4.   Надання методичної допомоги з питань:

- розробки варіативних компонентів освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм,

- розробки навчальних планів з урахуванням вимог кредитно-модульної системив за  спеціальностями напрямів соціально-гуманітарного циклу, бізнесу та права., культури та мистецтва,

- організації  навчального процесу.

1.5. Підготовка проектів документів, супровід  документів на виконання  Указів Президента України, Постанов ВРУ, Постанов КМУ, Міністерства освіти і науки України, інших міністерств тощо.