Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

Відділ експертизи та організації випуску навчальної літератури

 

ВИМОГИ

до змісту та оформлення статей для публікації у наукових збірникахНові технології навчання та "Проблеми освіти"

 

Статті, які не відповідають даним вимогам, до розгляду не приймаються і не публікуються

   1. На сторінках збірників висвітлюються актуальні питання організації навчально-виховного процесу в різних типах навчальних закладів усіх ланок системи освіти, результати наукових пошуків педагогів, досвід їх роботи.

   Програмні цілі збірників: узагальнення та розповсюдження передового досвіду, впровадження нових технологій у навчання, що створює умови інтенсифікації та активізації навчального процесу, реалізації психолого-педагогічних розробок у практиці викладання.

   Статті повинні відповідати вимогам, викла­деним у постанові ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1.

   Обсяг рукопису – не більше 7–12 сторінок.

   У статті потрібно чітко викласти те нове й оригінальне, чого досягли автори у своїй практичній, педагогічній та теоретичній діяльності. Заголовок статті має бути коротким і відповідати її змісту. В кінці статті слід розмістити список використаних джерел.

   Рекомендується структурувати статтю за такими розділами: Вступ. Аналіз попередніх досліджень. Мета роботи. Матеріал і результати дослідження. Висновки.

   2. Рукопис статті надсилається в одному примірнику, надрукованому з інтервалом 1,5, шрифтом Times New Roman, 14 pt, а також дублюється на електронному носії (CD; 3,5).

   3. До рукопису додаються на окремих аркушах:

· завірена зовнішня рецензія;

· назва статті, прізвище, ім'я, по-батькові автора, коротка анотація (3–5 речень) та ключові слова  українською, російською та англійською мовами, дублюються на електронному носії;

· рисунки, таблиці з підписами, оформлені відповідно до державних стандартів;

· відомості про автора (авторів): місце роботи, посада, науковий ступінь та звання, домашня та службова адреси, номери домашнього, мобільного та службового телефонів.

   4. Таблиці повинні мати назву та порядковий номер. Одночасно використання таблиць і графіків для пояснення одних і тих же положень не рекомендується.

   5. Текст статті повинен бути вичитаний, надрукований чітким контрастним шрифтом та підписаний автором (авторами).

   6. Окремим файлом надати кольорову фотографію автора статті у форматі ТIFF – 300 пикс/дюйм.

   У правому верхньому кутку першої сторінки розміщуються: ініціали та  прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, повна назва установи, де працює автор (автори), у лівому верхньому кутку – УДК.

   Запрошуємо до співпраці!

   Матеріали  до збірника просимо надсилати за адресою: 03035, Київ-035, вул. Митрополита Василя Липківського 36;  тел. (044) 248-17-37, 228-11-04, кім. 317, електронна адреса (metody@ukr.net).

   Замовити наукові збірники "Нові технології навчання" та "Проблеми освіти" можна за адресою: Навчально-методичний центр, вул. Технікумівська, 1, смт Немішаєве, Бородянський район, Київська область, 07854, телефон: (04577) 4-11- 67. Електронна адреса: agronmc@ukr.net