Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

Історія України для ВНЗ I-II р. а. (матеріал оновлено 20.09.2011)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 

З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

 

для ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ I - II рівнів акредитації,

які здійснюють  підготовку на основі базової загальної середньої освіти

 

Київ-2011

Історія України. Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти.

 

Укладачі: Гребеняк Д.В. – викладач Київського коледжу ресторанного господарства Національного університету харчових технологій;

                Івашкевич Т.М. – викладач-методист Київського коледжу легкої промисловості.

 

Рецензенти: Корнієнко В.В. – викладач Київського технікуму електронних приладів;

                    Овсієнко В.І. - викладач-методист ДВНЗ «Київський транспортно-економічний коледж»;

                   Трухан О.Ф.- викладач-методист Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету ім. Бориса Грінченка

                  

Схвалено комісією з історії України Науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Витяг з протоколу № 4 від 30.06.2011 р.).

 

Рекомендовано для використання у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації (Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 22.07.2011р. № 1.4/18-2326).

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма з історії України для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації має три варіанти.

Перший варіант - програма з історії України циклу загальноосвітніх предметів (80 годин) для навчальних закладів, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти.

Другий - для вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку спеціалістів на основі повної загальної середньої освіти (54 год.)

Третій - для навчальних закладів, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти, поєднуючи програму старшої школи (І варіант) з програмою вищих навчальних закладів (ІІ варіант) - 134 години.

Програми складені з урахуванням специфіки навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації на основі програм з історії України старшої школи та програми для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, враховуючи інтеграцію предметів старшої школи в дисципліни освітньо – професійної програми вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Головними завданнями курсу є: 

    Формування історичного мислення, наукового світогляду;

    Набуття навичок науково-історичного аналізу;

    Виявлення логіки та об'єктивних закономірностей історичного
процесу;

    Виховання високого рівня культури, громадянської
відповідальності, національної гідності, патріотизму.

Вивчення предмета «Історія України» забезпечує також і реалізацію загальноосвітніх компетентностей: загальнонаукова, загальнокультурна, громадянська, уміння вчитися.

«Загальнонаукова» компетентність спрямована на вивчення вітчизняної історії, розуміння причино – наслідкових зв’язків розвитку суспільства і уміння їх використовувати у професійній діяльності та всебічно аналізувати історичні процеси, події та факти з наукових позицій їх тлумачення.

 «Загальнокультурна» компетентність передбачає оволодіння студентами вітчизняною та світовою культурною спадщиною, високою історико-політичною культурою. Курс дає можливість студентам долучитися до скарбниці мудрості й досвіду, надбаних людством протягом тисячоліть.

         Вивчення розвитку історії України, проблем і перспектив історичного процесу, проблем міжнаціональних відносин дозволяє формувати «громадянську» компетентність.

         Компетентність «уміння вчитися» дає можливість студентам після

вивчення курсу «Історія України» орієнтуватися в історичних процесах, подіях, фактах, застосовувати здобуті знання для прогнозування суспільних процесів, аналізувати й оцінювати явища політичного розвитку українського суспільства в контексті світової історії, зіставляти історичні процеси з епохами, вміти самостійно опрацьовувати матеріал, працювати з додатковою літературою, картою, першоджерелами і на основі цього висловлювати та обґрунтовувати власну думку.

 

Перший варіант програми хронологічно обіймає період від початку XX століття до сьогодення; побудований так, щоб студенти, вивчаючи історію України XX століття, змогли оволодіти навчальним матеріалом вищої школи.

Форма державної атестації -  державний іспит для студентів, які навчаються за спеціальн6остями суспільно – гуманітарного , художньо – естетичного , спортивного напрямів за профілями навчання: економічний, юридичний, педагогічний, музичний, образотворчий, хореографічний, театральний, культурний, спортивний, спортивний туризм та інші; для спеціальностей інших напрямків – підсумковий контроль.

Другий варіант програми дисципліни "Історія України" зосереджує увагу на найважливіших історичних подіях в Україні від найдавніших часів до сьогодення.

Програма розрахована на 54 навчальні години (мінімальна кількість). Кількість годин майже рівномірно розподілена за темами, але розподіл навчального часу на вивчення окремих тем орієнтовний. Навчальний заклад має право збільшити кількість годин в межах резерву навчальних годин циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки. Метод вивчення – лекційно – семінарський.

Враховуючи, що історія України  є нормативною дисципліною, після вивчення курсу формою контролю є обов’язковий іспит.

Особливістю третього варіанту    є поєднання змісту програми "Історія України" для вищої школи та програми для старшої школи. У зв'язку з цим пропонована програма:

·     Хронологічно обіймає період від найдавніших часів до сьогодення;

·     Акцентована на більш поглиблене вивчення історії України XX століття;

·     Поєднує теоретично-концептуальний та проблемно-науковий підхід програми Історії України для вищої школи з фактажно-подійним підходом програми з історії України для середньої школи.

З урахуванням того, що студенти не вивчали історію України XX століття  в  середній  школі,  програма розрахована на  134 години (мінімальна кількість), з них на вивчення історії України XX століття відводиться не менше двох третин навчального часу.  За рахунок цього студенти зможуть в повній мірі оволодіти і програмою старшої школи, і програмою для  вищих навчальних закладів.

Вивчення дисципліни "Історія України" (III варіант) здійснюється, як правило, протягом другого року навчання.

В навчальних планах підготовки молодших спеціалістів дисципліна "Історія України" відноситься як до циклу загальноосвітньої підготовки так і до циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки. Враховуючи те, що частина змісту програми навчальної дисципліни "Історія України" є матеріалом старшої школи, дисципліна "Історія України" вивчається і як предмет циклу загальноосвітньої підготовки. Оцінювання знань студентів з історії України може здійснюватися як за чотирибальною шкалою, так і за дванадцятибальною (за вибором навчального закладу). За результатами роботи студента за рік виставляються підсумкові бали на підставі семестрових балів незалежно від результатів атестації. Бали за атестацію виставляються у додаток до атестату окремо.

Державна підсумкова атестація з історії України (історія України ХХ століття) проводиться для спеціальностей  суспільно – гуманітарного, художньо – естетичного, спортивного напрямів; для спеціальностей інших напрямів – підсумковий контроль .

Навчальний заклад розробляє робочу програму дисципліни, враховуючи кількість годин за навчальним планом.

До програми додається  перелік основних умінь та понять, якими студенти повинні оволодіти, незалежно від бази навчання, а також список літератури з курсу історії України.

 

 

Перелік основних умінь та понять 

Вивчаючи курс «Історія України» студенти повинні вміти:

·        порівнювати, аналізувати, узагальнювати і критично оцінювати історичні факти та діяльність осіб;

·        оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі з позиції загальнолюдських цінностей;

·        співставляти історичні події, процеси з періодами (епохами);

·        розрізняти тенденційно подану інформацію;

·        орієнтуватись у науковій періодизації історії України;

·        вміти самостійно добувати історичну інформацію за темою, працювати з першоджерелами, літературою;

·        аргументовано на основі історичних фактів відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему;

·        самостійно складати конспект, тези, готувати реферат, відповідь на конференцію, семінарське заняття;

·        вміти диспутувати, писати наукові студентські роботи.

 

         Вивчаючи курс «Історія України» студенти повинні знати : 

n сутність основних проблем історії та сучасного буття народу України;

n основні закони та етапи розвитку людської спільності;

n витоки української нації та її місце в загальнолюдських процесах;

n суспільно-економічні, політичні та культурні процеси історичного розвитку українського народу;

n історичні події;

n зародження та розвиток української державності;

n процеси розбудови сучасної незалежної української держави;

n діяльність історичних осіб і політичних партій.

 

Основні поняття курсу:

  автономія, археологічна культура, асиміляція, багатопартійність, влада, власність, герб, гімн, гетьман, гривня, громада, громадянське суспільство, гуманізм, геноцид, демографія, демократія, держава, державна мова, діаспора, демагогія, дисидент, дипломатія, експансія, етнос, закон, звичаєве право, імперія, індустріальне суспільство, історія, історична школа, історичні закономірності, козацька рада, козацький стан, конституція, літопис, метрополія, міжнародна політика, модернізація, монархія, народництво, нація, національно-визвольний рух, національна меншина, парламентаризм, первісне суспільство, племена, політика, популізм, політична партія, політична еліта, право, промисловий переворот, протекторат, революція, релігія, референдум, реформи, рід, символіка, суверенітет, тоталітаризм, українське питання, українська революція, “українізація”, універсал, установчі збори, шістдесятники, федерація, християнство, цивілізація, громадянське суспільство.

 

>> ЗАВАНТАЖИТИ <<