Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

Основи інформатики для ВНЗ I-II р. а. (матеріал оновлено 20.09.2011)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ

 

  ІнформатикА 

 

Навчальна програма

для студентів вищих навчальних

 закладів  І –ІІ рівнів акредитації ,

ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ  ПІДГОТОВКУ

 молодших спеціалістів НА ОСНОВІ

БАЗОВОЇ  ЗАГАЛЬНОЇ  СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

рівень стандарту 

м. Київ – 2011р. 

Інформатика. Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти. 

Укладачі:

Проскура С. Л. - голова циклової комісії інформатики та програмування Київського технікуму електронних приладів, голова методичного об’єднання викладачів інформатики та програмування  ВНЗ І-ІІ р.а. м. Києва; 

Карпенко Н. Д. -  викладач Київського технікуму готельного господарства; 

Гринь Т. А. - голова циклової комісії інформатики та комп’ютерної техніки Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну.

Рецензенти:

Ковалюк Т.В. – доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління НТУ «КПІ», к.т.н.;

Левченко В.В. – голова циклової методичної комісії Промислово-економічного коледжу Національного авіаційного університету.

Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Витяг з протоколу № 5 від 13.07.2011 р.).

           Рекомендовано для використання у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації (Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 22.07.2011р. № 1.4/18-2326).

 

Пояснювальна записка

Програма розрахована на вивчення  інформатики у вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації , які здійснюють  підготовку  на основі базової  загальної  середньої освіти .

Дана програма була складена на основі навчальної програми інформатики для учнів старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту), враховуючи інтеграцію цієї програми у програму нормативної дисципліни циклу математичної та природничо-наукової підготовки молодшого спеціаліста. Автори програми виходили з припущення, що у 9 класі основної школи вже вивчали інформатику за програмою І.О. Завадського, Ю.О. Дорошенка та Ж.В. Потапової. На навчання дисципліни відводиться 80 годин.

Мета і завдання навчання інформатики

Метою курсу є формування у студентів теоретичної бази знань з  інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у студентів основ інформаційної культури та інформатично-комунікативної компетентності.

Завданнями курсу є:

  • формування в студентів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті;
  • розвиток в студентів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними;
  • формування в студентів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства.

Структура навчальної програми

Навчальна програма складається з:

  • пояснювальної записки, де визначено мету та завдання навчання  інформатики, охарактеризовано структуру навчальної програми, вказано особливості організації навчання  інформатики у ВНЗ І-ІІ р.а. , критерії оцінювання навчальних досягнень, а також наведено рекомендації щодо викладання навчального матеріалу за програмою, орієнтовний перелік програмного забезпечення, орієнтовний розподіл навчальних годин на вивчення розділів програми;
  • змісту навчального матеріалу та вимог щодо рівня навчальних досягнень студентів;
  • перелік рекомендованої навчальної літератури;
  • перелік методичної літератури.

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

У наведеній нижче таблиці вказано критерії, за якими визначається рівень навчальних досягнень студента та відповідний бал. Слід вважати, що знання, уміння та навички студента відповідають певному рівню навчальних досягнень, якщо вони відповідають критерію, вказаному для цього рівня, та критеріям для всіх попередніх рівнів.

 

>> ЗАВАНТАЖИТИ <<