Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

 

 

Міністерство освіти і науки України

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

 

 

 

 

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів

акредитації, які здійснюють підготовку

молодших спеціалістів на основі

базової загальної середньої освіти

 

 

 

 

 

Київ – 2010

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма з всесвітньої історії призначається для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку кадрів на основі базової загальної середньої освіти та відповідає вимогам Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Головним завданням вивчення предмета є надання майбутнім фахівцям системи  історичних знань, умінь та навичок, здатність до творчого мислення, судження, усвідомлення загальнолюдських цінностей у світлі історичних подій.

Зміст програми побудований на синтезі культурологічного, цивілізаційного та соціоантропоцентричного підходів у контексті всесвітньої історії.

Навчити студента рухатись у просторі ідей, фактів, понять, допомогти виробити цілісний погляд на світ, формувати повноцінного громадянина в умовах розбудови незалежної України, формувати функціональні, мотиваційні та соціальні компетентності, виходячи з понять Батьківщина, самовираження, права і свободи людини, держава, громадянин, людина, сім’я тощо.

При плануванні навчального процесу враховувати синхроністичне вивчення та узгодження матеріалу всесвітньої історії і Історії України. Це стосується історії міжнародних відносин і зовнішньої політики у XX ст., історії Першої і Другої світових війн, окремих питань історії культури тощо.

Головною метою навчання всесвітньої історії є:

-         Формування компетентностей, які базуються на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню.

-         Уміння оперувати науковими знаннями та фактичним матеріалом.

-         Накопичення історичних знань, а на їх основі вирішення проблем, які виникають у різних життєвих ситуаціях.

-         Розвивати здатність до системного мислення, яке включає індивідуальний досвід участі в навчальному процесі або вміння вчитися.

-         Розуміння практично-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності.

-         Вміння застосовувати історичні знання і набуті уміння для практичної діяльності в суспільстві.

-         Виховання у студентів соціальних компетентностей, пов’язаних з соціальною діяльністю особистості, життям суспільства.

-         Виховання патріотизму і вміння жити в багато культурному суспільстві.

-         Розвивати здатність студента орієнтуватися в проблемах сучасного суспільно-політичного життя.

-         Навчити оцінювати найважливіші досягнення національної, європейської та світової культури , їх взаємовплив та діалог культур різних народів.

-         Підготовка до активного громадського життя в Українській державі.

      З  психолого-дидактичної точки зору програму побудовано на поєднанні особистісно-орієнтованого, діяльнісного та компетентнісного  підходів до навчання. Критерієм оцінки знань студентів сьогодні є вміння аналізувати, узагальнювати, активно використовувати в нестандартній (поза навчальній) ситуації, вести пошуково-дослідницьку роботу.

       Основними компонентами програми є: зміст історичного навчального матеріалу, перелік вимог до рівня стандарту загальноосвітньої підготовки студентів, на які викладач орієнтується під час вивчення конкретних тем окремих курсів.

       До кожної теми надано провідні ідеї, що забезпечують загальну концепцію розуміння змісту теми, орієнтовний узагальнений перелік інформаційних питань змісту. Повне опрацювання знань у певній системі, їх усвідомлення і застосування забезпечується у даній програмі не тільки запам’ятовуванням, а й опрацюванням їх за завданнями, що передбачені наступним компонентом програми - вимоги до академічного рівня підготовки студентів.

       Системне та послідовне формування перелічених знань, умінь, навичок, ціннісних орієнтацій забезпечує розвиток у студентів відповідних предметних компетентностей з всесвітньої історії, та є основою для набуття  ключових компетентностей:  «вміння вчитися», «загальнокультурна» компетентність, «соціально-трудова».

Програму складено на основі навчальної програми з всесвітньої історії, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 05.06.2009р. №491 з урахуванням специфіки організації навчального процесу у вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.

До програми додається перелік понять, знання яких обов’язкове для кожного студента, а також список літератури з курсу всесвітньої історії.

Програма розрахована на 104 години. У ній подано тематичний план, але розподіл навчального часу на вивчення окремих тем орієнтовний.

При розробленні робочого навчального плану навчальний заклад розподіляє загальний обсяг годин (104 год.) на аудиторні заняття та самостійну роботу (10-15%), які враховуються предметними (цикловими) комісіями при складанні робочої програми предмета.

 

 

>> ЗАВАНТАЖИТИ <<

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити