Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

МІНІСТЕРСТВО ОСІВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

 

 

 

 

 

Хімія

 

 

Навчальна програма

для вищих навчальних закладів

І-ІІ рівнів акредитації, що здійснюють

підготовку молодших спеціалістів на

основі базової загальної середньої освіти

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2010

 

 

 

Хімія          Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти

 

Укладачі:

                            Портна М.Г., викладач-методист Київського радіомеханічного коледжу НАУ;

                  

                            Глухенька Л.М., викладач-методист Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка;

 

Брикова О.В., викладач-методист Київського технікуму залізничного транспорту.

 

Рецензенти: Ніконенко Н.І., викладач вищої категорії, викладач -методист Київського   коледжу легкої промисловості;

                    

                   Піддубна Н.С., викладач вищої категорії, ст. викладач коледжу ресторанного господарства НУХТ;

 

                   Кондратьєва Т.С., викладач-методист Київського міського медичного коледжу.

 

         Схвалено науково - методичною комісією з хімії Науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Витяг з протоколу № 5 від 23.06.2010 р.).

         Надано гриф «Рекомендовано Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти як навчальну програму для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації» (від 16.08.10 № 1.4/18-3269).

 

 

         Відповідальна за випуск – Оніщенко М.І. – зав. сектором загальноосвітньої підготовки, гуманітарної та економічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України

                    

Пояснювальна записка

 

Хімія – одна з фундаментальних природничих наук, яка  посідає важливе місце в системі викладання  загальноосвітніх предметів у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Знання з хімії, як  загальноосвітнього  предмета, необхідні студентам незалежно від їх майбутньої  спеціалізації: по-перше, для розуміння наукової картини світу; по-друге, саме  вони забезпечать раціональну поведінку, а в багатьох випадках і елементарну безпеку в повсякденному житті та діяльності в усіх галузях виробництва; по-третє, є основою  екологічних знань, необхідних для збереження довкілля; по-четверте, знання з хімії необхідні для усвідомлення ролі науки у вирішенні сировинних, енергетичних, харчових та медичних проблем людства, а також для запобігання дещо не виправданої хемофобії у суспільстві. Крім того,  основою технологічних процесів у багатьох галузях народного господарства (металургія, медицина, харчова та легка промисловості, енергетика, будівництво, електроніка, сільське господарство) є хімічні реакції. Саме з цих міркувань важливості та необхідності знань з хімії виходять укладачі даної новітньої Програми.

Метою вивчення  хімії в ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації є:

-          підвищення загальної освіченості майбутніх молодших спеціалістів, заохочення до вивчення даного предмета;

-          формування засобами навчального предмета ключових компетентностей, необхідних для соціалізації, творчої самореалізації особистості, розуміння природничо-наукової картини світу;

-          вироблення екологічного  способу й стилю мислення, поведінки;

-          утвердження гуманістичного світогляду особистості, орієнтованої на вищі національні та загальнолюдські  ідеали й цінності.

Складові цієї мети реалізуються через такі конкретні завдання навчального предмета  «Хімія»:

-   засвоєння системи знань про фундаментальні закони та факти хімії;

-  висвітлення ролі хімії як науки, що забезпечує вирішення глобальних проблем людства, таких як енергетична, сировинна, продовольча та проблеми створення нових матеріалів;

-  уміння здійснювати пошук, опрацьовувати та систематизувати наукову інформацію, оцінювати її достовірність;

-  уміння самостійно й умотивовано організувати власну пізнавальну діяльність, виконувати лабораторні експерименти, проводити розрахунки за хімічними формулами і рівняннями; орієнтуватися і приймати рішення у проблемних  наукових та практичних ситуаціях;

-  розвиток інтелектуальних і творчих здібностей студентів у процесі вивчення предмета «Хімія»;

-  формування розуміння впливу хімії на технічний прогрес людства;

-  пояснення  хімічних процесів, що відбуваються в природі, побуті та  на виробництві;

-  вироблення навиків екологічно  правильної поведінки в довкіллі;

-    екологічне виховання студентів у цілому;

-  розуміння небезпеки хімічних забруднень  та їх впливу на організм людини, ризику безпечного  поводження з легкозаймистими,  токсичними та вибуховими речовинами;

-  використання набутих знань та вмінь у практичному житті та побуті для визначення можливостей перебігу хімічних перетворень у різних умовах і розуміння їх наслідків;

-   виготовлення розчинів необхідної концентрації в побуті та на виробництві.

Реалізація вищезазначеної мети та завдань курсу хімії відбувається з урахуванням спеціальних компетентностей, серед яких найважливішими є такі: уміння спостерігати і пояснювати хімічні явища, що відбуваються в лабораторії, на виробництві та у повсякденному житті; уміння поводитися з речовинами, виконувати хімічні досліди.

 Вивчення предмета  «Хімія» забезпечує також і реалізацію загальноосвітніх компетентностей у таких напрямках: «соціальна», «загальнокультурна», «громадянська», «здоров’язберігаюча», «уміння вчитись», а також «компетентність у застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій».

Формуванню соціальної компетентності сприяє застосування на заняттях хімії таких форм роботи, як семінарські заняття, рольові ігри, диспути тощо, що дає можливість моделювати ситуації  реального життя, вирішувати проблеми, які доводиться розв’язувати у співпраці з іншими людьми, у колективі.

Загальнокультурна компетентність передбачає оволодіння студентами вітчизняною та світовою культурною спадщиною, що важливо під час вивчення розділів, пов’язаних з історією розвитку хімічної науки і практики, історією відкриттів та біографіями видатних хіміків.

Історія розвитку хімічної науки в Україні, проблеми і перспективи вивчення сировинної бази хімії, екологічні проблеми і можливості цієї науки для їх вирішення дозволяє формувати громадянську компетентність.

Здоров’язберігаюча  компетентність спрямована на закріплення навичок збереження фізичного, соціального, психічного та духовного здоров’я людини; під час вивчення властивостей хімічних речовин викладач повинен звертати увагу на їх  пожежну, вибухову чи екологічну безпеку, отруйність, канцерогенні чи наркотичні властивості, способи знешкодження, надання медичної допомоги у разі ураження цими речовинами; викладач повинен особливу увагу звертати на вплив засобів побутової хімії, харчових добавок на здоров’я людини.

Програма з хімії для ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації розроблена на основі Державного стандарту базової повної загальної освіти та на основі новітньої Програми  «Хімія, 7-11 кл.», затвердженої Міністерством освіти і науки України.

Ураховуючи структуризацію профільного навчання і загальноосвітньої підготовки у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, Міністерством освіти та науки України встановлено такі напрямки підготовки молодших спеціалістів: суспільно-гуманітарний, технологічний та природничо-математичний.

 

>> ЗАВАНТАЖИТИ <<

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити