Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

Основні наукові праці після захисту дисертації Ю. М. Сафонова станом на 01.10.2012 р.:

1.                 Стійкий розвиток регіонів України на базі кластеризації (теоретико-методологічний аспект) : колективна монографія / [та інш.; під заг.ред. К.Ф.Ковальчука. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2012.-280с.

2.                 Коваленко М.А., Сафонов Ю.М. Чесноков В.Л, Фінансовий словник: [навчальний посібник] / М.А. Коваленко, Ю.М. Сафонов, В.Л Чесноков; наук. ред. д-р економ. наук, проф.. М.А.Коваленко. – Видання 5-те, переглянуте і доповнене. - Одеса : «ВМВ», 2011. – 479с.

3.                 Сафонов Ю.М., Кузьмін В.В. Кредитування і контроль: [навчальний посібник] / Ю.М.Сафонов, В.В. Кузьмін. – Одеса : «ВМВ», 2012 – 520с.

4.      Сафонов Ю. М. Напрями відродження сировинної бази текстильної промисловості України / Ю.М. Сафонов // Економіка АПК. – 2011. – №5. – С.53-59. (Фахове видання)

5.      Сафонов Ю. М. Економіко-інтеграційні чинники галузі льонарства в Україні / Ю.М. Сафонов // Економіка АПК. – 2011. – №6. – С.37-43. (Фахове видання)

6.      Сафонов Ю. М., Семак Б.Б. Організація маркетингових досліджень на вітчизняному ринку текстильної сировини / Ю.М. Сафонов, Б.Б Семак. // Економічні інновації. Випуск 41: Сучасний регуляторний інструментарій в економічних та соціальних системах. Збірник наукових праць. - Одесса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2010.- С.224-236. (Фахове видання постанова Президії ВАК України від 10.02.2010 р. №1-05/1).

7.      Сафонов Ю.М. Передумови і перспективи інтеграційних процесів в АПК [Електронний ресурс ] / Ю.М. Сафонов // Проблеми системного підходу в економіці. – 2011. – № 2. - Режим доступу до журналу: URL http: nbuv.gov.ua/e-jornals/PSPE/texts.html (Фахове видання)

8.      Сафонов Ю.М. Стратегічні напрямки економічного розвитку вітчизняних переробних підприємств в умовах глобалізації / Ю.М. Сафонов //Збірник наукових праць Черкаського технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Черкаси, 2011. – Ч. ІІ., Вип. 26. - С.223-227. (Фахове видання)

9.      Сафонов Ю.М. Концептуальна стратегія державного регулювання інноваційного потенціалу сировинного комплексу текстильної промисловості України / Ю.М. Сафонов // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 5. – С. 25-32. (Фахове видання)

10. Сафонов Ю.М. Економічна концепція кількісних показників агропромислових об’єднань України. / Ю.М. Сафонов // Економіка харчової промисловості. – 2011. – №1 (9). – С. 18-21. (Фахове видання)

11.  Сафонов Ю.М. Державні регулятори інноваційно-інвестиційної діяльності сировинного комплексу текстильної промисловості України / Ю.М. Сафонов // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 6. – С. 22-29. (Фахове видання)