Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

Наукові збірники

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

  

 

2010 рік

 

№61 (Переглянути зміст)

№63 (Переглянути зміст)

№64 (Переглянути зміст)

№65 (Переглянути зміст)

 

 

 

ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ 

 

2009 рік

 

№58

№59

№60

№61 (Переглянути зміст)

 

2010 рік

 

№62 (Переглянути зміст)

№63 (Переглянути зміст)

№64 (Переглянути зміст)

 

 

ВИМОГИ 

 

до змісту та оформлення статей для публікації у науковому збірнику “Проблеми освіти” 

 

Статті, які не відповідають даним вимогам, до розгляду не приймаються і не публікуються

 

   1. На сторінках збірника висвітлюються актуальні питання організації навчально-виховного процесу в різних типах навчальних закладів усіх ланок системи освіти, результати наукових пошуків педагогів, досвід їх роботи.

   Програмні цілі збірника: прогнозування й планування розвитку системи освіти, узагальнення та розповсюдження передового досвіду у галузі наукової організації навчального процесу, удосконалення змісту, форм і методів навчання, інтеграція системи освіти України у світовий освітянський простір.

   Статті повинні відповідати вимогам, викла­деним у постанові ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1.

   Обсяг рукопису 7–12 сторінок.

   У статті потрібно чітко викласти те нове й оригінальне, чого досягли автори у своїй практичній, педагогічній та теоретичній діяльності. Заголовок статті має бути коротким і відповідати її змісту. В кінці статті слід розмістити список використаних джерел.

   Рекомендується структурувати статтю за такими розділами: Вступ. Аналіз попередніх досліджень. Мета роботи. Матеріал і результати дослідження. Висновки.

На початку статті повинні бути винесені ключові слова виділені жирним шрифтом українською, російською та англійською мовами.

2. Рукопис статті надсилається в одному примірнику, надрукованому з інтервалом 1,5, шрифтом Times New Roman, 14 pt, а також дублюється на електронному носії (CD; 3,5).

   3. До рукопису додаються на окремих аркушах:

·             завірена зовнішня рецензія;

· назва статті, прізвище, ім'я, по-батькові автора, коротка анотація (3–5 речень) та ключові слова  українською, російською та англійською мовами, дублюються на електронному носії;

· рисунки, таблиці з підписами, оформлені відповідно до державних стандартів;

· відомості про автора (авторів): місце роботи, посада, науковий ступінь та звання, домашня та службова адреси, номери домашнього, мобільного та службового телефонів.

   4. Таблиці повинні мати назву та порядковий номер. Одночасно використання таблиць і графіків для пояснення одних і тих же положень не рекомендується.

   5. Текст статті повинен бути вичитаний, надрукований чітким контрастним шрифтом та підписаний автором (авторами).

У правому верхньому кутку першої сторінки розміщуються: ініціали та  прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, повна назва установи, де працює автор (автори), у лівому верхньому кутку – УДК.

   Запрошуємо до співпраці!

   Електронна адреса: metody@ukr.net

© Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, 2010

2011 рік

 

№66

№67

№68

№69

№70