Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

Задачі Відділення змісту вищої освіти

    Основним завданням Відділення змісту вищої освіти є реалізація (спільно з департаментом вищої освіти) державної політики в галузі вищої освіти через розробку та впровадження сучасних технологій навчання, забезпечення умов для інноваційного розвитку національної вищої освіти, підвищення її якості і конкурентоспроможності в умовах інтеграції в європейський та світовий освітній простір.
   Основна діяльність Відділення змісту вищої освіти спрямовується на розробку концептуальних підходів у визначенні структури і змісту вищої освіти, організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах України та його науково-методичного забезпечення.
   Особлива увага приділяється науково-методичному, організаційному та інформаційно-аналітичному супроводу актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, направлених на модернізацією багатоступеневої вищої освіти в умовах сучасних ринку освітніх послуг і ринку праці.
   Основну діяльність забезпечують 75 співробітників, серед яких 20 мають вчені звання і наукові ступені, у їх числі 6 старших наукових співробітників.
   Відділення координує роботу з науково-методичного забезпечення підготовки фахівців з 47 галузей знань, 144 напрямів підготовки фахівців з вищою освітою, постійно взаємодіє із науково-методичними комісіями, виконує завдання керівництва міністерства та департаменту вищої освіти.
Значна увага приділялась організації і науково-методичному забезпеченню підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Підготовка за цим рівнем здійснюється за 233 спеціальностями.
   Основні напрями діяльності Відділення і завдання з їх впровадження реалізуються в процесі виконання таких організаційно-нормативних і науково-методичних проектів:
- визначення структури і змісту ступеневої вищої освіти, виходячи із її ролі у суспільстві у взаємодії з галузями економіки, науки, культури, соціальної сфери та з іншими секторами освіти;
- удосконалення науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, підвищення якості вітчизняної вищої освіти, забезпечення її конкурентоспроможності на міжнародному ринку освітніх послуг;
- проведення наукових досліджень та впровадження їх результатів у педагогічну практику, інноваційна діяльність;
- розробка та впровадження заходів щодо забезпечення вищих навчальних закладів якісною україномовною навчальною книгою;
- організаційно-методичне і нормативне супроводження студентської науки. Пошук та підтримка талановитої молоді;
- координація участі вищих навчальних закладів у проведенні державної політики, направленої на патріотичне виховання і духовне відродження, вивчення і охорону культурної та історичної спадщини, утвердження толерантності у суспільному житті.