Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

( 1 Голос )

Відповіді на запитання, 6 лютого 2012 року

 

24.11.11, 08.12.11

Михно Людмила, Вільногірський металургійний технікум

Предмети загальноосвітньої підготовки зазначені у наказі МОН від 16.06.10 №587.

Цей перелік предметів обов’язковий для  всіх спеціальностей.

Навчальний план – документ навчального закладу, затверджується керівником навчального закладу.

Предмети «правознавство», «економіка» входять до циклу загальноосвітньої підготовки навчального плану підготовки молодшого спеціаліста.

Загальноосвітня підготовка у ВНЗ І-ІІ р.а. здійснюється протягом двох років одночасно із підготовкою за освітньо-професійною програмою.

Тому ці предмети можуть вивчатися як на І, так і на ІІ курсі. Дії адміністрації правомірні. Без викладання цих предметів видача документів про повну загальну середню освіту неможлива.

З питань вивчення та інтеграції предметів у дисципліни підготовки молодшого спеціаліста звертайтеся до заступника директора.

 

27.11.11. Баннікова Т.Й., Слов’янський технікум залізничного транспорту

Предмет хімія входить до циклу загальноосвітньої підготовки і вивчається в обсязі годин, яка зазначена у наказі МОН від 16.06.10 №587.

 

10.12.11 Іванова О.О. Політехнічний технікум м. Кривий Ріг

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію з предметів загальноосвітньої підготовки у ВНЗ І-ІІ р.а., затвердженого наказом МОН від 07.07.10 №675 форму проведення державної підсумкової атестації обирає навчальний заклад.

 

12.12.11 Коваленко С.,

Галузеві стандарти повинні обов’язково бути у навчальному закладі (у заступника директора, в цикловій комісії тощо), викладачі повинні використовувати їх у своїй роботі. Дуже прикро, що Ви їх й не бачили.

 

21.12.11 Кирилюк Оксана.   Бердичівський коледж

Порядок надання академічних відпусток, відрахування та поновлення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах визначені у ст.45 Закону України «Про вищу освіту». Студент заочної форми, який був у академічній відпустці у зв’язку із призовом на строкову службу  з 1 курсу (державне замовлення), поновлюється на І курс (заочна форма) за державним замовленням.

 

24.01.12 Копралюк Т.С., заступник директора,

Бердичівський коледж промисловості, економіки та права.

Навчальний заклад не може отримати ліцензію на підготовку фахівців без відповідних документів (стандарту вищої освіти – ОКХ, ОПП, навчального плану). Для всіх спеціальностей, з яких здійснюється підготовка фахівців, є ОКХ і ОПП.

 

24.01.12

25.01.12 Гиль О., Первомайський політехнічний коледж ППШ НУК, заступник директора .

До 1 квітня працює офіційна сторінка МОНмолодьспорт: «Атестація: запит-відповідь».

Надішліть, будь ласка, запитання на цю сторінку для отримання офіційної відповіді.

 

19.01.12

Вахович Ірина Михайлівна

Луцький національний технічний університет ,

Зміну у додатку до наказу №1324 від 18.11.11 можна знайти на сайті МОНмолодьспорту України  чи за телефоном 248-19-21.

 

24.01.12

 Елькан О., Інститут країн Сходу та Африки,

 заступник директора з навчальної та методичної роботи

 

         З  приводу отримання галузевих стандартів вищої  освіти підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»  необхідно звертатися  до редакційно-видавничого центру Київського національного торговельно-економічного університету  (тел. (044) 531-47-73), з галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» до Київського національного економічного  університету ім. В. Гетьмана  (тел. (044) 458-00-66, 456-12-94)

         Галузеві стандарти з галузі знань 0302  «Міжнародні відносини» можна одержати в Інституті інноваційних технологій і змісту освіти за умови надання гарантійного листа за підписами керівника установи та головного бухгалтера.

 

20.01.12

Бабушко Світлана,

Інститут туризму ФПУ, м. Київ

 

На сайті міністерства у розділі  «нормативно-правова база» розміщено наказ МОН від 17.06.2008 №537 «Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України».

 

25.01.12

Яна Забоснюк,

НДІ прикладних інформаційних технологій, м. Київ.                       

 

     Відповідно до “Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України” (наказ МОНУ № 537 від 17.06.08) для одержання грифів вищі навчальні заклади подають до міністерства:

-    попередньо відредагований рукопис;

-  лист-клопотання, у якому зазначають: повну назву навчальної книги, автора (авторів), вид та адресацію навчального видання (кому адресовано книгу, тип навчального закладу відповідно до освітнього чи освітньо-кваліфікаційного рівня, спеціальність), відповідність навчальній програмі із зазначенням дисципліни, для вивчення якої призначене видання, джерела фінансування ви­дання навчальної книги;

-   зовнішні рецензії на рукопис двох фахівців з відповідями автора (авторів) на зауваження рецензентів;

- витяг з протоколу рішення Вченої ради навчального закладу з рекомендацією рукопису підручника (навчального посібника) до друку;

-  копії програми дисципліни,  навчального плану ;

-  висновок фахового редактора (якщо рукопис подає видавництво), у якому визначено якість рукопису, його відповідність навчальній програмі, підкреслено  актуальність та оригінальність навчальної книги;

-   відомості про авторів (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, уче­не звання, місце роботи, посада, контактний телефон);

-   обґрунтування доцільності видання навчальної книги.

 

Начальник Відділення                                        В.П. Погребняк