Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 

Дубасова Т. І., заступник директора з виховної роботи Маріупольського коледжу 

 

ПРОГРАМА

КУРСУ З СІМЕЙНО-РОДИННОГО ВИХОВАННЯ

«ФУНДАМЕНТ МІЦНОЇ СІМ’Ї»

 

 

Пояснювальна записка

 

Сімейно-родинне виховання у навчальному закладі планується, виходячи з завдань, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009р. № 41 «Про затвердження соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки», наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2010 року №1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року», спрямовуючи  виховну роботу на підготовку студентської молоді до подружнього життя, формування відповідального батьківства, пропагування та поширення позитивних сімейних цінностей.

Тому щоб майбутні батьки й матері змогли виконати почесну місію виховання своїх дітей і відродження нації, їм потрібно надати необхідні психолого-педагогічні знання, а також знання про кращі виховні традиції свого народу та вміння застосовувати їх у процесі виховання дітей в сім’ї.

Для вирішення цих завдань впроваджено курс з сімейно-родинного виховання «Фундамент міцної сім’ї».

В основі курсу покладені ідеали, які притаманні українській родинній педагогіці й психології, відображені ідеали сім’ї, традиційне життя народу, його свідомості, праці й творчої діяльності. Підкреслено, що споконвіку для нашого народу найвищими і святими були ідеали сім'ї як першооснови життя людини, яка забезпечує розвиток і захист найкращих якостей особистості; громадянства як відчуття особистої належності до рідної землі, держави, сім'ї, роду, способів життя, традицій і звичаїв, відповідальності за їх збереження, розвиток й примноження.

Мета курсу: формування у свідомості студентів розуміння ролі сім’ї у житті суспільства, пріоритету виховання дітей у сім’ї, сприяння  підготовки студентів до подружнього життя та відповідального батьківства.

Завдання курсу:

· Підвищення рівня духовних, моральних цінностей у студентів, культури поведінки в сім’ї.

· Сприяння формуванню у студентів розуміння і відчуття духовної єдності поколінь, поваги до батьків, жінки-матері, гуманних взаємин між членами родини та в суспільстві.

· Ознайомлення студентів з традиціями родинно-побутової культури українців.

· Формування у молоді стійких переконань щодо пріоритету сім’ї для кожної людини, відповідальності за виховання дітей.

· Вчити уникати конфліктів з рідними, контролювати свої думки і вчинки, давати правильну самооцінку.

· Спонукати студентів до розвитку творчих здібностей.

 

Курс з сімейно-родинного виховання «Фундамент міцної сім’ї» призначено для студентів І-ІV курсів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації і розраховано на 40 годин. По 10 годин на кожному курсі навчання за циклами:

на 1 курсі – «Культура сімейних відносин»;

на 2 курсі – «Будування себе і своєї родини»;

на 3 курсі – «Коли люб – гарний шлюб»;

на 4 курсі – «Сім’я – осередок суспільства».

Основними методами та формами роботи є:

Ø    лекція;

Ø    бесіда;

Ø    розв’язання ситуативних завдань;

Ø    тестування;

Ø    рольові ігри;

Ø    аналіз літературних творів і творів мистецтв;

Ø    робота в малих групах;

Ø    тренінг;

Ø    вікторина;

Ø    дискусія;

Ø    диспут.

Бажано на узагальнюючих заходах курсу проводити сімейні свята із залученням батьків та інших членів родини, громадськості, соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді.

Успішна реалізація програми курсу можлива лише на засадах активної співпраці, партнерства всіх учасників навчально-виховного процесу  (студентів, викладачів, сім’ї та соціальних служб, громадськості), що передбачає й уможливлює:

·     особистісно орієнтоване навчання;

·     збагачення змісту курсу емоційним, особистісно значимим матеріалом;

·     використання інтерактивних методів навчання;

·     створення умов для активного діалогу між учасниками-партнерами навчально-виховного процесу;

·     багатоваріативність форм різних видів діяльності студентів;

·     залучення студентів до самооцінки різних видів своєї діяльності, у тому числі й розвитку життєвих навичок.

 

ПРОГРАМА

заходів 1 курсу навчання «Культура сімейних відносин»

 

Мета: формування морально-етичних взаємовідносин між юнаками і дівчатами; засвоєння ними соціально-історичного досвіду взаємовідносин між чоловіком і жінкою, іншими членами родини.

 

Назва заходу

Форма проведення

Прогнозовані результати

Додаткові заходи для досягнення бажаного результату

1

«Найкраща спілка – чоловік і жінка. Культура сімейного життя».

Бесіда

Формування моральних взаємовідносин між юнаками та дівчатами.

Зустріч з спеціалістами центру соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді.

2

«Вчимося розуміти та поважати інших»

 

Тренінг

(Додаток А)

Формування толерантної поведінки під час взаємодії з іншими та розвиток навичок доброзичливого спілкування.

Співпраця з психологом центру соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді.

3

«Батьки і діти: етика взаємовідносин. Чому виникають конфлікти?»

Диспут

Засвоєння досвіду

моральних взаємовідносин між членами родини; формування навичок профілактики конфліктів у сім’ї.

Співпраця з психологом центру соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді.

4

«Три Я: позиція дитини, батька, дорослого»

Тестування

(Додаток Б)

Самопізнання своєї поведінки. Навчання гармонійному спілкуванню.

Співпраця з психологом центру соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді.

5

«Гармонійні стосунки в сім’ї»

Огляд-конкурс «Кращий символ сімейної гармонії»

Розуміння пріоритету гуманних взаємин між членами родини

Залучення до участі в конкурсі батьків та інших членів родини.

 

ПРОГРАМА

заходів 2 курсу навчання «Будування себе і своєї родини»

 

Мета: спонукати студентів до розвитку творчих здібностей, відповідального ставлення до себе та інших людей, до особистого здоров’я; усвідомлення сімейних ціннісних орієнтацій.

 

Назва заходу

Форма проведення

Прогнозовані результати

Додаткові заходи для досягнення бажаного результату

1

«Дошлюбні уявлення про сімейне життя як чинник подружнього взаєморозуміння».

Диспут

Формування у свідомості студентів розуміння важливості ролі шлюбу у спільному житті

Зустріч з спеціалістами центру соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді

2

«Кризи сімейного життя»

Лекція

Навчання уникати конфлікти з рідними, контролювати свої думки і вчинки

Використання фрагментів відеофільмів, в яких визначені сімейні конфлікти

3

«Він і вона»

Тестування

(Додаток В)

Самоаналіз своєї поведінки з іншими людьми

Співпраця з психологом центру соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді

4

«Не може бути алкоголізму без насильства в сім’ї»

Конкурс міні творів

Ознайомлення студентів з характерними проявами та суспільно небезпечними наслідками вживання алкоголю

Співпраця з співробітниками правоохоронних органів, лікарями-наркологами

5

«Твоє життя – твій вибір»

Тренінг

(Додаток Г)

Формування умінь і навичок, які сприятимуть усвідомленому вибору правильних варіантів поведінки студентів щодо здорового способу життя

Співпраця з психологом центру соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молод.

 

ПРОГРАМА

заходів 3 курсу навчання «Коли люб – гарний шлюб»

 

Мета: формування цінності справжніх людських почуттів, дівочою честі, чоловічої гідності, дружби, кохання; підготовка до шлюбу і створення здорової і щасливої  сім’ї.

Назва заходу

Форма проведення

Прогнозовані результати

Додаткові заходи для досягнення бажаного результату

1

«Перед тим, як полюбити в дівчині жінку, полюби її як людину».

Бесіда

Формування поваги до жінки; розуміння різниці понять «кохання» і «закоханість»

Аналіз літературних творів і творів мистецтв

2

«Жінка чоловікові подруга, а не прислуга. Жінка у домі. Чоловік у домі»

Конкурс на кращий Кодекс щасливої сім’ї

Засвоєння студентами правил, які необхідні для доброзичливої атмосфери в сім’ї

Залучення до  конкурсу батьків.

3

«Честь дівоча – щастя береже». Звичай предків зберегти цнотливість нареченої до одруження – це середньовіковий забобон?»

Диспут

Формування моральних взаємовідносин між чоловіком і жінкою; визначення понять «дівоча честь» та «чоловіча гідність».

Використання фрагментів відеофільмів, в яких визначені стосунки між чоловіком і жінкою.

 

4

«Де любов та злагода, там горя немає».

Огляд-демонстрація сімейних реліквій.

Ознайомлення студентів з традиціями родинно-побутової культури сучасної сім’ї.

Залучення до  заходу батьків та інших членів сім’ї.

5

«Як уникнути насильства в сім’ї»

Диспут

Засвоєння студентами правил толерантної поведінки під час взаємодії з іншими.

Співпраця з психологом центру соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді.

 

ПРОГРАМА

заходів 4 курсу навчання «Сім’я – осередок суспільства»

 

Мета: засвоєння студентами сімейних цінностей, ідеалів, культурних традицій, етичних норм взаємин в суспільному оточенні; виховання студентів цивілізованими господарями та підготовка їх до життя в умовах ринкових відносин.

 

Назва заходу

Форма проведення

Прогнозовані результати

Додаткові заходи для досягнення бажаного результату

1

«Благополучна сім’я. Неблагополучні сім’ї: їх характеристика, причини, наслідки».

Лекція

Формування у студентів розуміння сприятливих умов для повноцінного морально-психологічного,соціального, культурного і духовного розвитку сім’ї

Аналіз літературних творів і творів мистецтв.

2

«Молода сім’я. Сімейний бюджет. Уміння раціональ-ного розподілу сімейних коштів»

Семінар-практикум

Розвиток навичок раціонального розподілу сімейних коштів

Співпраця зі викладачами економіки.

3

«Два погляди на одне питання: шлюб - рай чи чистилище»

Диспут

Формування у свідомості студентів розуміння важливості ролі шлюбу у житті суспільства, вихованні нового покоління

Зустріч зі спеціалістами центру соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді

4

«Я + інші».

Тренінг

(Додаток Е)

Усвідомлення студентами щодо унікальності людської особистості; активізація їх творчого мислення.

Співпраця з психологом центру соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді

 

5

«Родина, родина від батька до сина»

Складання генеалогічного дерева своєї родини

Формування у студентів високогуманних уявлень про сім’ю, її історію і традиції

Залучення до  фестивалю батьків та інших членів сім’ї

 

Заключним заходом  курсу сімейно-родинного виховання «Фундамент міцної сім’ї» всіх циклів є фестиваль сімейної творчості «Родинні скарби України», присвячений Міжнародному дню  сім’ї із залученням батьків та інших членів родини, громадськості.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1.     Безпалько Р., Савич Ж. Спілкуємось та діємо: Навч.-метод.посіб. – К.: Навч. книга, 2002. – 112 с.

2.     Жариков Е., Крушельницкий Е. Для тебя и о тебе. – М., 1991.  

3.     Зимівець Н.В., Сивогракова З.А.. Лещук Н.О. та ін. Твоє життя – твій вибір: Навч.-метод. посіб.- К.: Навч.книга, 2002. – 190 с.

4.     Основы психологии: Практикум / Ред.-сост. Л.Д. Столяренко. – изд-е 6-е, дополн. и перераб. – ростов н/Д: Феникс, 2005. – 704 с. 

5.     Хромова О., Бишова Т. Родинне виховання. – К., 2007.


ДОДАТОК  «А»

Тренінг «Вчимося розуміти та поважати інших» [1].

 

Мета: показати значущість толерантної поведінки під час взаємодії з іншими, формування навичок позитивного спілкування.

 

Гра - розминка «Емоція по колу»

Мета: активізувати студентів до роботи в групі, розвивати навички невербального спілкування.

Хід вправи

Всі студенти сідають у коло, кожен по черзі за допомогою міміки передає позитивну емоцію, привітання з усмішкою, всі інші один за одним її повторюють. Гра закінчується, коли всі учасники передадуть привітання.

Запитання для обговорення:

·    Чи легко було показувати та передавати власну емоцію?

·    Чи важко було відтворювати чужі емоції?

·    Що ви відчували, коли передавали позитивну емоцію?

·    А як впливає на вас емоція?

 

Вправа «Ярлики»

Мета: дати можливість студентам відчути переживання, які виникають під час спілкування, коли їх змушують діяти відповідно до стереотипів.

Оснащення: набори розрізаних картинок за кількістю груп, набори «корон». На кожній «короні» має бути написаний один з поданих виразів:

-                  «Посміхайся мені»

-                  « Будь похмурим»

-                  «Корчи мені гримаси»

-                  «Розмовляй зі мною так, ніби мені 5 років»

-                  «Підбадьорюй мене»

-                  «Жалій мене»

Хід вправи

Викладач об’єднує студентів у групи по 5-7 осіб. Кожному він надіває на голову «корону» таким чином, щоб той не бачив, що на ній написано («корони» виготовляються з двох смужок білого паперу, склеєних по боках). Після цього кожній групі дається завдання протягом 10 хв. Скласти цілу картину з розрізаних шматочків (типу «пазл»), але звертатися під час роботи до учасника своєї групи потрібно так, як написано на його «короні».

Через 10 хв. Усі учасники по черзі, не знімаючи «корон! Відповідають на запитання викладача-тренера: «Що сподобалось вам, в що ні, при спілкуванні таким чином?»

Після того, як усі висловляться, викладач-тренер пропонує студентам зняти «корони» і вийти зі своїх ролей. 

Запитання для обговорення:

·       Чим у реальному житті можуть бути «корони»?

·       Як впливає наявність подібних ярликів на спілкування?

·       Як часто ми стикаємося з ситуаціями  позитивного і негативного спілкування? 

·       Як ви почувалися у реальному житті, коли хтось негативно ставився до вас? 

·       Як можна змінити чиєсь уявлення про вас? 

·       Звідки ми беремо наші уявлення про інших?

·       Чи легко позбутися ярлика, коли його вже навішено? Як це зробити?

ДОДАТОК  «Б»

Тест “ТРИ Я” [2]

 

Невпевнений тон відповідає позиції дитяти, агресивний — батька, упевнений — дорослого.  Яку ж соціальну роль ми найчастіше виконуємо?

Оціните вислови в балах від 0 до 10:

1.   Мені деколи не вистачає витримки.

2.   Якщо мої бажання заважають мені, то я умію їх пригнічувати.

     3.  Батьки, як зрілі люди, повинні владнувати сімейне життя своїх дітей.

     4.  Я інколи перебільшую свою роль в яких-небудь подіях.

     5.  Мене провести нелегко.

     6.  Мені б сподобалося бути вихователем.

     7.  Буває, мені хочеться поводитись, як маленькому.

     8.  Думаю, що я правильно розумію події, що відбуваються.

     9.  Кожен повинен виконувати свій обов'язок.

   10.  Нерідко я поступаю не так, як треба, а так, як хочеться.

   11.  Приймаючи рішення, я прагну продумати його наслідки.

   12.  Молодше покоління повинне вчитися в старших, як йому слід жити.

   13.  Я, як і багато людей, буваю образливий.

   14.  Мені удається бачити в людях більше, ніж вони говорять про себе.

   15.  Діти повинні безумовно слідувати вказівкам батьків.

   16.  Я — людина, що захоплюється.

   17.  Мій основний критерій оцінки людини — об'єктивність.

   18.  Мої погляди непохитні.

   19.  Буває, що я не поступаюся в спорі лише тому, що не хочу поступатися.

   20.  Правила виправдані лише до тих пір, поки вони корисні.

   21.  Люди повинні дотримувати всі правила незалежно від обставин.

        

Підрахуйте суму балів окремо по питаннях.

Питання: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 - це позиція дитяти (Д).

Питання: 2, 5, 8 11, 14, 17, 20 – це позиція дорослого (В).

    Питання: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 - це позиція батька (Р).           

 

Розташуйте результати в порядку убування і запишіть формулу своїх соціальних ролей. Про що ж вона може розповісти?

         ВДР — ви володієте розвиненим відчуттям відповідальності, в міру імпульсивні і не схильні до повчань. Вам можна побажати лише зберегти ці якості і надалі. Вони допоможуть в будь-якій справі, пов'язаній із спілкуванням, колективною працею,творчістю.

         Гірше, якщо на першому місці стоїть Р. Категоричність і самовпевненість протипоказані, наприклад, педагогові, організаторові — словом, всім тим, хто в основному має справу з людьми, а не з машинами. Наприклад, РДВ — здатне ускладнити життя володареві такий формули. «Батько»  з дитячою безпосередністю ріже «правду – матку», ні в чому не сумніваючись і не піклуючись про наслідки. Але і тут немає приводів для смутку. Якщо вас не залучають організаторська робота, галасливі компанії і ви віддаєте перевагу бути наодинці з книгою, кульманом або етюдником, то все гаразд. Якщо ж немає, і ви захочете пересунути своє Р на друге і навіть третє місце, то це сповна здійснено.

Д на першому місці — сповна прийнятний варіант, скажімо, для наукової роботи. Ейнштейн жартівливо пояснив причини своїх наукових успіхів тим, що він розвивався повільно і над багатьма питаннями задумався лише тоді, коли люди зазвичай вже перестають про них думати. Але дитяча безпосередність хороша лише до певної міри. Якщо вона починає заважати справі, пора узяти свої емоції під контроль.  

 

ДОДАТОК « В»

Тест «Він і вона»[4]

 

Радимо вам спробувати відповісти на питання «тесту для двох». Він призначений закоханим, женихам і нареченим, подружжю. Можливо, ви дізнаєтеся про себе щось нове.

Завдання I (Відповідають Він і Вона).

 Нижче представляємо шість думок на тему розваг і карнавалу. Просимо вибрати три з них, ті, з якими, хоч би теоретично, ви могли б погодитися. Він і Вона відзначають «свою» думку хрестиком у відповідній рубриці: ВІН; ВОНА.

1.Люблю карнавали, святковий настрій, гучну музику, шум. Розважатися потрібно стільки, скільки можна!

2.Можна час від часу дозволяти собі розваги, але не дуже часто, оскільки це утомливо і дорого.

3.Люблю веселу компанію, але все таки віддаю перевагу тісному колу старих друзів.

4.Якщо свято — так вже свято: великий зал, багато людей, нові зустрічі.

5.Раніше люди уміли веселитися. А тепер? Лише скачуть під дику музику.

6.Добре, що сьогодні є куди піти, що можна потанцювати і без дорогих туалетів.

Завдання II (відповідають Він і Вона)

Про що думаєш найчастіше, коли не можеш заснути, коли тебе відвідує нудьга? 1) про самоту; 2) про старість; 3) про житейські  невдачі або проблеми на роботі чи у навчальному закладі;

4) про речі, від яких доведеться відмовитися, оскільки немає грошей.

Завдання III (відповідає Вона)

Уяви, що тебе запросили разом з Ним на карнавал. Він просить тебе допомогти йому вибрати карнавальний костюм. Як ти вважаєш, який був би для нього хороший, враховуючи його характер і схильності?

1) пірат; 2) кухар; 3) громила; 4) розбійник; 5) клоун; 6) бармен; 7) сажотрус; 8) турецький орючи.

(Відповідає Він)

Уяви, що ви разом йдете на карнавал. Ти повинен Їй порадити, в яке вбрання одягнутися. Постарайся зробити це дотепний, але тактовно. Який же карнавальний костюм буде її до особи?

1) садівник; 2) іспанка; 3) космонавт; 4) лама епохи Відродження;

5) кішечка; 6) приборкувач звірій; 7) заложниця з гарему; 8) плакуча верба.

Завдання IV (Відповідає Вона)

 Уяви, що Він під час свята відверто цікавився однією прекрасною незнайомкою. Як, по-твоєму, він поводитиметься наступного дня:

1)     так, немов нічого не було; 2) принесе квіти; 3) вибачатиметься і виправдовуватиметься.

(Відповідає Він)

Уяви, що на вечірці Вона відповідала на залицяння чужого кавалера. Ти не знаєш, про що вони говорили наодинці. Можливо, домовлялися про побачення? Як, по-твоєму, Вона буде держаться на ранок?

1) буде незвично мила і уважна; 2) признається, що вчорашній залицяльник дуже їй сподобався, але… 3) буде така як завжди.

Завдання V (Відповідають Він і Вона)

Уявимо, що Він намалював в лівому квадраті дерево, Вона повинна в правому порожньому квадраті намалювати одне з трьох дерев (а, б або с). Яке вибере? Якщо ж першою намалювала дерево Вона, яке з трьох дерев (а, б, с) намалює  в порожньому квадраті Він?

ТАБЛИЦЯ ПУНКТІВ (для НЕЇ)

Завдання I. За вибрані відповіді 1, 4, або 6 — по 10 пунктів; за вибір 2, 3 або 5 — по 5 пунктів.

Завдання II. За відповідь I — 5 пунктів; за 2 — 10 пунктів; за 3 — 20 пунктів; за 4 — 30 пунктів.

Завдання III. За вибір костюма 4 або 8 — 5 пунктів, за вибір костюма 1 або 6—10 пунктів; за 3 або 7 — 20 пунктів, за 2 або 5 — 30 пунктів.

Завдання IV. За відповідь I — 10 пунктів, за 2—20 пунктів; за 3— 30 пунктів.

Завдання V. За дерево «а» — 10 пунктів; за дерево «б» — 20 пунктів; за дерево «с» — 40 пунктів.

(для НЬОГО)

Завдання I— так само, як і для НЕЇ.

Завдання II— так само, як і для НЕЇ.

Завдання III— за вибір костюма 6 або 7—5 пунктів; за 2 або 3—10 пунктів; за 4 або 8 — 20 пунктів; за 1 або 5—30 пунктів.

Завдання IV - за відповідь 3—10 пунктів; за 1 — 20 пунктів; за 2 — 30 пунктів.

Завдання V— так само, як і у НЕЇ.

ВІДПОВІДІ

140 або більш пунктів. Цінуєш свою свободу і розумієш, що твоя «половинка» теж має право на неї. Тактовність — твоя гідність, яку цінують ті, що оточують. Не схильний (на) до ревнощів, не даєш їй опанувати себе, навіть якщо маєш на те підстави. І взагалі не любиш показувати іншим, навіть найближчим людям, свій настрій, відчуття. Всі ці межі характеру хороші, якщо лише вони в міру, дуже велика тактовність може обернутися байдужістю, а це приведе до краху добрих стосунків.

Від 100 до 139 пунктів. Відрізняєшся великою прихильністю до свого партнера в житті, віриш, що він не зловживе твоєю довірою. Вважаєш також, що для вашого союзу буде краще, якщо ВІН (або ВОНА) себе не відчуватиме так, як пес на короткому повідці, що кожен з двох має право на свою незалежність. Чи не означає це, що ти буваєш ревнивий (а), проте маєш досить витримки, щоб не демонструвати свої ревнощі при всіх? Така самодисципліна дається тобі нелегко, але ти вважаєш, що ради хороших стосунків можна і потерпіти. Ти уникаєш гучних сцен, галасливих конфліктів і скандалів, вважаєш за краще бути м'яким формою, але твердим по суті.      

Від 65 до 99 пунктів. Мабуть, ви часто переживаєте важкі хвилини. Правда, ти добре знаєш, що союз двох вимагає взаємних уступок, довіри і такту, але так важко переробити свій характер! Тому, навіть маючи кращі наміри, ти часто псуєш справу своєю підозрілістю, ревнощами, упертістю. Якщо навіть тобі удається стриматися, твоя половина прекрасно знає, чого тобі це стоїть, оскільки ти того не приховуєш. А такі відвертості не дуже приємні, і настрій в результаті псуватися в обох. Постарайся бути великодушним!

64 і менш пунктів. Твоєму партнерові дісталося з тобою нелегке життя! У кожному його слові, жесті шукаєш таємний сенс, погрозу для себе. Ці вічна підозрілість і ревнощі отруювати життя тобі і ЙОМУ (ЇЙ). Псуєш будь-яке свято, будь-яку радість. У тебе немає найменшого такту по відношенню до другого; адже у кожного є свої недоліки, і їх потрібне прощавати. Чи тому ти ТАКИЙ (ТАКАЯ), що любиш  ЙОГО (ЇЇ) без пам'яті? Якщо так, ти вибрав (а) самий поганий спосіб поведінки. Навіть найгарячіші  почуття пошана і тепло один до одного.

 

ДОДАТОК «Г»

 

Тренінг «Твоє життя – твій вибір»[3]

 

Мета: надати відповідну до віку студентів інформацію про поширені причини вживання алкогольних напоїв підлітками, повідомити про вплив алкогольних напоїв на організм підлітків і соціальні наслідки їх вживання.

 

Час: 2 години.

Поняття для засвоєння підлітками: можливі причини початку вживання підлітками алкогольних напоїв, наслідки вживання, залежність соціальна, психологічна, фізична.

 

 

Вправа 1. Мозковий штурм «Що призводить до початку вживання алкогольних напоїв»

 

Мета: сприяти усвідомленню студентами суті причин, що призводять до вживання підлітками алкогольних напоїв.

Хід вправи

Викладач - тренер на аркуші ватману записує всі думки, висловлені  учасниками щодо причин початку вживання студентами алкогольних напоїв, та узагальнює отриману інформацію. 

До уваги тренера:

Необхідно виділити два різновиди причин:

а)  особливості підліткового віку - притаманна підліткам
схильність до експерименту, бажання дорослості, загострені почуття, пошуки життєвих цінностей;

б) наявність соціального тиску у вигляді реклами, доступність алкогольних напоїв тощо.

Підсумовуючи, тренер ще раз наголошує на основних причинах
початку вживання підлітками алкогольних напоїв:

цікавість, наслідування дорослих, пригнічений настрій, конфлікти, прагнення «бути, як усі», невміння відмовити, невпевненість
у собі, спокуслива реклама.

 

Вправа 2«Вплив алкогольних напоїв на організм підлітка» 

Мета: з’ясувати наслідки вживання алкогольних напоїв для організму підлітка.

Хід вправи 

Тренер об’єднує учасників у три підгрупи. Кожна з них отримує завдання: визначити вплив на організм підлітків:

1)    тютюну;

2)    алкоголю;

3)    наркотиків.

Завдання можна виконувати, креслячи таблиці, схе­ми, вдаючись до малюнків тощо. Мотивуючими словами для якісної і відповідальної роботи учасників можуть бу­ти: «Інформація, яку ви отримали, є тільки у вас. Вам потрібно якомога повніше і доступніше надати її всім учасникам нашої групи».

Після виконання завдання підгрупи презентують свою роботу для всіх учасників.

Запитання для обговорення

 

     Що втрачає людина, коли починає вживати алкогольні напої?

      Чи вважаєте ви, що вживання алкогольних напоїв - особиста справа кожної людини? (Це запитан­ня є важливим для переходу до наступної вправи).

До уваги тренера:

Підсумовуючи інформацію, доцільно пояснити механізм розвитку залежності від алкогольних напоїв. Розвиток залежності - це те, що виникає внаслідок вживання будь-якого алкогольного напою, хоча в суспільстві можуть бути різні думки з цього приводу і різні факти: ті, що підтверджують це, і ті, які нібито це спростовують. Більшою чи ме­тою буде залежність, пов’язано із багатьма факторами - особливостями алкогольних напоїв, станом організму, спадковістю, віком тощо. Ніхто не може гарантувати або на 100% передбачити, якою буде дія того чи іншого алкогольного напою саме на його організм.

Вправа 3  Мозковий штурм «Кола соціальних зв’язків»

 

Мета: усвідомлення  студентами різноманітних  соціальних відносин у суспільстві, наявності    соціальної взаємозалежності між людьми.

Хід вправи 

На аркуші ватману у концентричних колах, в центральному з яких написано «Я» або «О» (Особистість), записуються люди, що оточують учасника; відстань до центру залежить від того, наскільки вони важливі для нього, близькі. Пропозиції, кого записувати, учасники подають у вільній формі.

До уваги тренера:

Кожен з нас стосовно тих чи інших людей перебуває в певному колі, а вони - навкруги нас. Кожен виконує в суспільстві  різні соціальні ролі (вчителя, учня, сина, доньки, покупця, пасажира тощо), пов’язаний з іншими людьми, має на них певний вплив і відчуває їхній вплив на собі.

 

Вправа 4 Демонстрація «Наш суспільний дім»

 

Мета: продемонструвати взаємовпливи у суспільстві, надати можливість побачити їх у символічній формі.

Хід вправи

 

Тренер пропонує кожному з учасників подумати і за­гадати яку-небудь соціальну роль, яку він знає, взявши іграшковий кубик з торбинки, яку тренер несе по колу. Коли кубики розібрані, а ролі задумані, тренер пропонує побудувати з кубиків «Наш суспільний дім», ставлячи їх один за одним у будь-якому порядку і промовляючи за­думану соціальну роль. Коли споруда готова, тренер го­ворить, що вона досить міцна, поки кожен з елементів - кубиків щільно стоїть поряд з іншим. Але досить хоча б одному з них почати поводитися «не так» (тут треба поміняти положення деяких кубиків), як споруда змінює свою конфігурацію або взагалі руйнується. Від дій і по­ведінки кожного з нас багато що залежить у житті лю­дей, які нас оточують.

Провівши аналогію з тим, як може змінитися по­ведінка людини, котра починає вживати алкогольні напої, можна сказати про соціальні наслідки цього.

До уваги тренера:

Не варто присвоювати учасникам їхні реальні особисті соціальні ролі, аби уникнути негативної ідентифікації. Ця вправа - лише демонстрація.

Підведення підсумків  

Тренер пропонує учасникам відповісти на запитання:

      Які знання ви отримали?

      Як ці знання ви використаєте у своєму житті?

 

ДОДАТОК «Е»

 

Тренінг «Я+ інші»[1] 

 

Мета: формувати у студентів розуміння здоров’я, сімейних цінностей як найважливіших речей в житті людини.

Вправа 1 «Найважливіші речі в житті»

Наше життя дуже стрімке, цікаве, повне несподіванок, але в ньому існують найважливіші речі, які люди цінують понад усе, називаючи їх безцінними, тому, що придбати ці речи не можна ні за які гроші. Як ви гадаєте, що це може бути?

Увага до викладача-тренера:

Викладач – тренер вислуховує відповіді учасників і записує їх на аркуші ватману. Якщо, серед запропонованого не прозвучали слова «сім’я» та «здоров’я», викладач сам називає їх.

 

Вправа 2 «Намисто унікальності»

 

Мета: підвести студентів до усвідомлення унікальності людської особистості, визначити коло інтересів студентів, розвивати навички взаємодії , активізувати творче мислення.

Оснащення: листівки, розрізані на 2 частини (кількість листівок за числом пар учасників). На звороті обох частин однією листівки написи: «Спорт», «Фантастика», «Вечірка», «Музика», «Танці», «Комп’ютер» тощо.

На столах: набори кольорового та білого паперу, картон, ножиці, фломастери, міцні нитки, стиплери, скріпки.

Хід вправи

Учасники одержують одну частину листівки і знаходять свою пару. Кожна пара має створити і підписати значок «любителі…» ( те, що зазначено на листівці). Потрібно зробити стільки екземплярів свого значка, скільки учасників є в групі. Для цього тренер роздає кожній парі необхідну кількість прямокутних заготовок одного кольору розміром 5х7 см (бажано, щоб кожна пара робила значок певного кольору ). На виконання значка дається 20хв.

Після цього кожна група стисло представляє свій значок, а далі всі значки викладаються на столі. Кожен з учасників вибирає собі не більше 5 значків, які йому подобались. Далі кожен учасник бере запропоновану тренером заготовку білого кольору (прямокутник розміром 5х7см) і створює та підписує значок, присвячений власному захопленню, якого немає серед запропонованих. Потім кожен кріпить усі вибрані значки (їх має бути не більше шести – один власний та п’ять групових) на нитку, зв’язує кінці нитки й надіває «намисто» на шию.

Тренер просить усіх стати  в коло і роздивитися «намиста» інших учасників.

Запитання для обговорення:

·       У кого є однакові «намиста»?

·       Про що це свідчить?

·       Чи є такі, у кого в «намистах» один чи декілька значків однакові?

·       Які думки викликала у вас ця вправа?

·       Що допомагає людям пізнавати один одного? (спілкування).

Додати коментар


Захисний код
Оновити