Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта)

Євпаторійський інституту соціальних наук

 

„ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ”

програма спецкурсу щодо сімейного виховання студентської молоді

                                           Укладач: асистент кафедри

                                           педагогіки та психології

                                           Почиваліна Ганна Вікторівна

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У сучасних умовах сім’я переживає великі труднощі: помітна тенденція до збільшення кількості неблагополучних сімей, зміщення моральних цінностей і орієнтацій, ослаблення педагогічної діяльності з підготовки студентської молоді до сімейного життя, низький рівень психолого-педагогічної підготовки батьків до виховання дітей.

Соціальні процеси, відкритий доступ до інформації спричинили зміни в моралі суспільства. Серйозні упущення в етичному і статевому вихованні молоді стали причиною того, що демократичні принципи, що декларують ЗМІ, телебачення, мережа Internet розповсюдилися і на сферу інтимних стосунків. Тлумачення поняття „свобода” почало ототожнюватися з безладним, аморальним задоволенням своїх потреб.

Завдання педагога полягає в розповсюдженні й затвердженні науково обґрунтованих відомостей з питання здорового способу життя, у вихованні навичок, що забезпечують репродуктивне здоров’я підростаючого покоління.

Програма спецкурсу „Формування культури сімейних відносин студентської молоді” пропонується як факультативний курс або курс на вибір на базі вищих навчальних закладів.

Метою вивчення спецкурсу є: формування культури сімейних відносин студентської молоді, підготовка молодих людей до сімейного життя.

Завдання вивчення дисципліни передбачає засвоєння студентами теоретичних моделей сімейних відносин, стратегій поведінки; розуміння психологічних особливостей сімейних відносин; оволодіння навичками будування власних сімейних відносин.

Вивчення цього спецкурсу спирається на попередні знання студентів із таких дисциплін як психологія, психологія сім’ї, валеологія та гігієна.

Засвоївши програму спецкурсу Формування культури сімейних відносин студентської молодістуденти вищих навчальних закладів мають бути здатними вирішувати сімейні проблеми з урахуванням вимог цього спецкурсу та володіти певними головними компетенціями для забезпечення реалізації вказаних завдань.

Загальні компетенції охоплюють:

загальнонаукові компетенції:

·    уміння сприймати та аналізувати світоглядні соціально й особистісно значущі аспекти проблем, пов’язаних із майбутньою сферою сімейного життя;

·    здатність розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства та уміти використовувати їх у власній поведінці;

·    здатність здійснювати операції аналізу, синтезу, порівняння, систематизації, узагальнення, генерування ідей, набувати нові знання.

Загальнокультурні компетенції:

·    вміння сповідувати цінності й традиції національної культури;

·    здатність аналізувати та оцінювати досягнення національної та світової науки та культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах сучасного українського суспільства.

Соціально-особистісні компетенції:

·    особистісні (комунікабельності, відповідальності, цілеспрямованості, здатності до саморозвитку й самовдосконалення);

·    міжособистісні (ініціативності, толерантності, громадянськості, гуманності, соціальної взаємодії, соціальної відповідальності).

Програма спецкурсу „Формування культури сімейних відносин студентської молоді” складається із трьох модулів – „Основи сімейного виховання”, „Психологія сімейних відносин” і „Технологія формування культури сімейних відносин студентської молоді”.

 

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

 ЗА МОДУЛЯМИ ТА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ 

 

Рекомендований розподіл навчального часу на вивчення спецкурсу за видами занять для різних форм навчання наведений у таблиці 1.

Таблиця 1

Рекомендований розподіл навчального часу

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр

Форма навчання

Денна

Заочна

Семестр

1

2

Кількість годин, всього

36

36

Лекції (годин)

14

8

Лабораторні (практичні, семінарські) заняття (годин)

14

6

Контрольна робота (КРС) самостійна (семестр)

-

2

Індивідуальна та самостійна робота студентів (ІРС та СРС) (годин)

8

22

Модульна контрольна робота (МКР) (семестр)

1

-

Підсумковий контроль

залік

залік

 

ЗМІСТ КУРСУ

Розрахунок навчального часу за темами й видами занять (години)

№ п/п

Найменування теми

Кількість навчальних годин

Разом, год.

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

І.

Змістовий модуль 1 „Основи сімейного виховання”

12

4

4

4

1.

Особливості сімейного виховання та стилі батьківської поведінки

 

2

2

2

2

Характеристика сімї, тенденції її розвитку

 

2

2

2

ІІ.

Змістовий модуль 2 „Психологія сімейних відносин”

12

6

4

2

3.

Особливості сімейних відносин

 

2

-

2

4.

Батьківська любов і особливості сприйняття її дітьми

 

2

2

-

5.

Насильство в сім’ї  та діти

 

2

2

-

ІІІ.

Змістовий модуль 3 „Технологія формування культури сімейних відносин студентської молоді”

12

4

6

2

6.

Сімя як фактор підготовки молоді до брачно-сімейних відносин

 

2

2

2

7.

Технологія формування культури сімейних відносин

 

2

4

-

 

Разом

36

14

14

8

 

Змістовий модуль 1 „Основи сімейного виховання”

Тема 1. Особливості сімейного виховання.

Поняття про сімейне виховання, його особливості. Стилі батьківської поведінки, їх вплив на сімейні відносини. Методи вивчення сім’ї.

Семінарське заняття 1. Родинні виховні традиції.

Тема 2. Характеристика сім’ї, тенденції її розвитку.

Типологія сімей, їх загальна характеристика. Дослідження питання тенденцій розвитку різних типів сімей.

Семінарське заняття 2. Виховання сімянина як соціально-педагогічна проблема.

Змістовий модуль 2 „Психологія сімейних відносин”

Тема 3. Особливості сімейних відносин.

Поняття про культуру сімейних відносин. Природа відносин між чоловіком і жінкою. Особливості сімейних відносин, принципи їх будування.

Тема 4. Батьківська любов і особливості сприйняття її дітьми.

Психологічна природа виникнення батьківської любові, її розвиток. Особливості сприйняття батьківської любові дітьми.

Практичне заняття 1. Проведення диспуту: батьківська любов – за та проти.

Тема 5. Насильство в сім’ї та діти.

Психологічна сторона виникнення насильства. Причини насильства в сімї, їх наслідки для дітей. Шляхи попередження насильства в сім’ї.

Практичне заняття 2. Театралізована гра: стаємо добрішими та ближчими один до одного.

 

Змістовий модуль 3 „Технологія формування культури сімейних відносин студентської молоді”

Тема 6. Сімя як фактор підготовки молоді до шлюбно-сімейних відносин.

Особливості підготовки молоді до брачно-сімейних відносин: поради спеціалістів. Психологічна готовність молоді до створення сімї.

Практичне заняття 3. Консультація спеціалістів. Проведення дослідження та визначення рівня готовності студентської молоді до створення сімї.

Тема 7. Технологія формування культури сімейних відносин.

Зміст технології, мета та завдання. Основні етапи формування культури сімейних відносин. Методи та засоби формування.

Практичне заняття 4. Запровадження технології формування культури сімейних відносин.

Практичне заняття 5. Проведення експериментальної перевірки даних та визначення рівня сформованості культури сімейних відносин серед студентської молоді.

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Основними завданнями для самостійної роботи студентів є підготовка і виконання поточних навчальних практичних завдань, а також самостійне вивчення окремих тем спецкурсу під керівництвом викладача.

З метою поглиблення вивчення спецкурсу „Формування культури сімейних відносин студентської молоді” та набуття вмінь і навичок для самостійної роботи, аналізу та висновків у процесі вивчення спецкурсу, студенти заочної форми виконують контрольну роботу (КРС).

ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Оцінка якості засвоєння навчальної програми з спецкурсу „Формування культури сімейних відносин студентської молоді”, включає поточний контроль успішності (виконання репродуктивних, конструктивних та творчих завдань), КРС для заочної форм навчання, модульний контроль (для денної форми навчання – розробка власного проекту „Модель ідеальної сім’ї”) та складання підсумкового заліку.

Для атестації студентів на відповідність їхніх знань вимогам, викладеним у типовій навчальній програмі, в робочих навчальних програмах нормативної навчальної дисципліни „Формування культури сімейних відносин студентської молоді” та у відповідних освітньо-професійних програмах за напрямами підготовки у ВНЗ створюються фонди засобів педагогічної діагностики, які включають завдання, модульні контрольні роботи, тести тощо. Вони повинні забезпечувати об’єктивність оцінки знань, умінь та рівнів набутих компетенцій з спецкурсу.

Успішність засвоєння програми спецкурсу повинна визначатися за допомогою рейтингової системи оцінювання.

Підсумкова оцінка якості засвоєння навчальної програми визначається результатами заліку, порядок проведення якого визначається робочою навчальною програмою.

УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Всі види занять нормативної дисципліни „Формування культури сімейних відносин студентської молоді” повинні відбуватися у складі навчальних груп.

При проведенні практичних занять створюється інтерактивне середовище, яке сприятиме розвитку у студентів творчого мислення, уміння вирішувати певні завдання на тлі навчальної обстановки, виробленню практичних навиків з підвищення спроможності успішного розвитку дитини.

ВНЗ у встановленому порядку забезпечує студентам, які навчаються за індивідуальними програмами навчання, можливість виконання навчальних завдань за індивідуальною програмою з дисципліни „Формування культури сімейних відносин студентської молоді”, що відповідає кінцевим конкретним результатам індивідуального навчання.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦКУРСУ

Основна література:

1.        Агапов Е.П. Семьеведение : учебное пособие / Е. П. Агапов, О. А. Нор-Аравян. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко»; Ростов н/ Д : Наука-Спектр, 2010. – 400 с.

2.        Гребенников И. Основы семейной жизни : учеб. пособие / И. Гребенников. – М. : Просвещение, 1991. – 184 с.

3.        Дружинин В.Н. Психология семьи : 3-е изд. – СПб. : Питер, 2007. – 176 с.

4.        Зритнева Е.И. Семьеведение : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. и специальности «Соц. работа» / Е. И. Зритнева, Н. П. Клушина. – М. : Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2006. – 246 с.

5.        Пезешкиан Н. Психология повседневной жизни : тренинг разрешения конфликтов / Н. Пезешкиан. – СПб : Речь, 2001. – 288 с.

6.        Прохорова О. Г. Основы психологии семьи и семейного консультирования : учебное пособие / Под общей ред. В. С. Торохтий. – М. : ТЦ Сфера, 2005. – 224 с.

7.        Психология семейных отношений с основами семейного консультирования : учебное пособие / Под ред. Е. Силяевой. – М. : ACADEM’A, 2002. – 192 с.

8.        Самаль Е. Психология общения : учеб.-метод. комплекс. / Е. Самаль. – Мн. : ЗАО «Веды», 2003. – 72 с.

9.        Семиченко В.А., Заслюженюк В.С. Психологія та педагогіка сімейного спілкування : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / В. А. Семиченко, В. С. Заслюженюк. – К. : Веселка, 1998. – 214 с.

10.    Сенько В. Семейная педагогика : Программа и дидактический материал / В. Сенько. – Мн. : 2002. – 108 с.

11.    Шнейдер Л. Семейная психология : учеб. пособие для вузов / Л. Шнейдер. – М. : Академический Проспект; Екатеринбург : Деловая книга, 2007. – 320 с.

Додаткова література:

1.     Алєксєєнко Т. Формування компетентності молодої сім’ї у вихованні дитини та подоланні конфліктів / Т. Алєксєєнко // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2006. – № 4. – С. 39-44.

2.     Афанасьева Т. Семейные портреты. 4-е изд., доп. и перераб. / Т. Афанасьева – М. : Мол. Гвардия, 2000. – 320 с.

3.     Мальцева О.І. Педагогічна культура сімї як соціально-педагогічна проблема / О. І. Мальцева // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2006. – № 3. – С. 54-58.

4.     Пашкова О. Теоретичні засади гендерної культури і смисложиттєві орієнтири. Гендерна культура, особистість і суспільство / О. Пашкова // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2005. – № 1. – С. 61-68.

5.     Феоктистова Н. В. Проблема індивідуального підходу в педагогічній теорії підготовки молоді до сімейного життя / Н. В. Феоктистова // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2006. – № 3. – С. 59-63.

6.     Целуйко В. М. Родители и дети : психология взаимоотношений в семье / В. М. Целуйко. – 2 –е изд. – Мозырь : Содействие, 2007. – 224 с.

Додати коментар


Захисний код
Оновити