Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

Національний університет «Острозька академія»

 

Проректор з навчально-виховної роботи

Каламаж Р. В.

 

         З метою збереження та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я молоді як умови народження здорових дітей в навчальному закладі проводяться заходи:

- створення у вузівському середовищі негативного ставлення до тютюнової та алкогольної адикції;

- підтримання руху серед студентських груп «Група, у якій жоден студент не палить цигарки, не вживає алкоголю, веде здоровий спосіб життя»;

-  проведення профілактичних тренінгів щодо здорового способу життя;

- організація зустрічей з досвідченими лікарями, юристами, іншими фахівцями;

- демонстрація та обговорення документальних фільмів про шкоду вживання алкоголю, наркотиків, тютюнопаління та профілактику СНІДУ і венеричних захворювань;

- організація спортивних, мистецьких гуртків, секцій, клубів,  творчих студентських об’єднань як альтернативи адиктивній поведінці;

- систематичне проведення регіонального фестивалю соціальної реклами «Подолання шкідливих звичок та здоровий спосіб життя» з метою популяризації відповідних ціннісних орієнтацій і свідомого ставлення до свого здоров’я, усвідомлення молоддю відповідальності за якість репродуктивного здоров’я і створення сім’ї;

- організація психологічною службою вузу тренінгових груп для  сприяння розвитку активно-творчої особистості, самореалізації, цілепокладанню студентської молоді;

- проведення науково-практичних конференцій студентської молоді на відповідну тематику;

-  щорічне проведення Всеукраїнської конференції «Духовно – моральне виховання молодого покоління: теорія і практика»;

- робота гуртка «Таємниця сімейного щастя»;

- підготовка майбутніх психологів до організації  сімейного виховання молоді.

Додаток: програма гуртка «Таємниця сімейного щастя».

 

З повагою

Додаток.

Тематика занять в гуртку «ТАЄМНИЦІ СІМЕЙНОГО ЩАСТЯ»

Тематика занять

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Розуміння архітектоніки сімейних стосунків і життєвого циклу сім’ї. Розуміння сім’ї як системи. Функції сім’ї. Структура сім’ї: склад сім’ї і основні параметри. Типи дисфункціональних сімейних структур.

Етапи і кризи розвитку сім’ї. Концепція життєвого циклу сім’ї. Фази життєвого циклу сім’ї та основні задачі розвитку. Фаза залицяння (монада). Фаза життя без дітей (діада). Фаза народження дітей у сім’ї (експансія). Фаза зрілого шлюбу (стабілізація). Фаза «пустого гнізда».  Останній період життєвого циклу сім’ї.

Психологічні проблеми і задачі розвитку сім’ї на основних етапах її життєвого циклу. Ненормативні кризи сім’ї: зрада, розлучення, хвороба одного із членів сім’ї.

П е р е г л я д   х у д .  ф і л ь м і в  «Подружнє життя» та ін.

МОЯ СІМ’Я. МОЄ КОРІННЯ

Пропрацювання батьківських програм і установок. Сепарація від сім’ї.

Встановлення границь. Види границь.

Сімейні міфи. Робота з сімейними міфами

Робота з сімейною історією. Концепція «сімейної історії» в рамках психодинамічного і трансгенераційного підходів. Техніка «Генограма» (М.Боуен).

КОЛИ «Я» І «ТИ» ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ…

Проблема ідеалізації. Ідеалізація своєї недосконалості. Ідеалізація стосунків. Ідеалізація незалежності. Ідеалізація контролю. Ідеалізація сім’ї. Ідеалізація сексу. Ідеалізація вроди.

Робота з ідеалізаціями.  Руйнування ідеалів.

Романтика в стосунках. Чи можливий шлюб по любові? Побудова  стосунків.

РОЛЬОВА ПОВЕДІНКА І РОЛЬОВІ СТОСУНКИ В СІМ’Ї

Гендерний аспект подружніх стосунків: чоловічі і жіночі ролі і  сім’ї. Розподіл обов’язків, влади. Концепція «трикутника влади» С. Карпмана.

СІМЕЙНІ ДИЛЕМИ І КОНФЛІКТИ

Близькість і конфлікт. Формування навиків конструктивної поведінки партнерів в конфліктній ситуації і розвиток здатності гармонійної взаємодії

 

Формування навиків ефективного спілкування. Розвиток емпатії. Присвоєння проекцій. Робота з звинуваченнями

 

Процедура і інструментарій : заняття проводяться 1 раз в тиждень тривалістю 2 год. у формі тренінгових і ігрових (рольові ігри) занять та лекційно-консультативних семінарів (лекційний матеріал, групові дискусії, бібліографія, аналіз життєвих ситуацій).

 

Рекомендована література до курсу:

1.           Алешина Ю. Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. –М. - 1993. - 173 с.

2.           Андреев И. М. Брак и семья (В провославно- русаком понимании /Христианская семья и брак. - К, 1997. - С. 36-43.

3.           Андреева Т. В. Психология современной семьи. Монография - СПб.: Речь, 2005. - 436 с.

4.           Андреева Т. В. Семейная психология. Учебное пособие. – СПб., 2005. - 244 с.

5.           Архиреева Т.В. Ситуационные детерминанты отцовства // Перинатальная психология и психология родительства. – 2009. - № 2. – С.35-47.

6.           Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика: (Учеб. пособие). - К., 1997. - 216 с.

7.           Бондаренко О. Ф. Психологічна допомога особистості. - Харків, 1996. - 237 с.

8.                        Борисенко Ю.В. Психология отцовства // Журнал практического психолога. – 2007. - № 1.

9.                        БраунДж., Кристенсен Т. Консультирование: Теория и прак­тика семейной  психотерапии. - СПб.: Питер, 2001. - 352 с.

10.                Варт А. Я., Драбкина Т. С. Системная семейная психоте­рапия. Краткий лекционный курс. -  СПб.: Речь, 2001. - 144 с.

11.       Віденко С.В. Психологія сексуальності та сексуальних стосунків. – К., 2003.

12.       Дружинин В.Н. Психология семьи. – СПб., 2007. – 176 с.

13.       Докторович М. Неповна сім’я – модель сучасної сім’ї // Газета «Соціальний педагог». – Вересень 9 (33), 2009. – С.33-45.

14.       Захаров А. И. Как предотвратить отклонения в поведении ребенка. - М., 1986.

15.       Кісарчук З.Г., Єрмусевич О.І. Психологічна допомога сім’ї. Навчальний посібник (у трьох книгах). – К.: Главник, 2006

16.       Кочарян А. С, Кочарян Г. С. и др. Психопрофилактика семейных конфликтов: Метод, пособие. - Анапа, 1986. -25 с.

17.       Кочарян Г. С, Кочарян А. С. Психотерапия сексуаль­них расетройств и супружеских конфликтов. - М., 1994. -224 с.

18.       Кратохвил С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний. - М, 1991. - 336 с.

19.       Лаврова Н.М., Лавров В.В. Семейная терапія: от простого к сложному. Глава 1. Типологія кризисних состояний семи //  Перинатальная психология и психология родительства. – 2009. - № 2. – С.100-114.

20.       Леви Д. А. Семейная психотерапия: История, теория и прак­тика. - СПб., 1993.

21.       Левкович ТІ., Зузькова О. Е. Социально-психологический подход к изучению супружеских конфликтов//Психол. журнал. - 1985. - Т. 6. - № 3. - С. 127-137.

22.       Майерс Д. Социальная психология. - Москва, Харьков, Минск. - 1997. - 684 с.

23.       Методичні рекомендації соціальним працівникам щодо удосконалення соціальної роботи із сім'ями, де є конфліктні стосунки між батьками і дітьми (з досвіду практичної діяль­ності центру підтримки сім'ї Українського інституту соціаль­них досліджень)/ О.О. Яременко, А. М. Ноур, Р. Г. Драп ушко та ін, - К.: Державний ін-т проблем сім'ї та молоді, 2003. -140 с.

24.       Методологія і методи практичної психології // Практична психологія та соціальна робота. - 2002, №№ 2- 4, 6.

25.       Молода сім'я в Україні: проблеми становлення та розвит­ку: Тематична Державна доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2002 року. - К.: Державний ін-т проблем сім'ї та молоді, 2003. - 140 с.

26.       Николс М., Шварц Р. Семейная терания. Концепции и ме­тоди / Пер. с англ. О. Очкур, А. Шишко. - М.: Изд-во «Зксмо», 2004. - 960 с, ил.

27.       Обома Н. Н., Обозова А. Н. Три подхода к исследованию супружеской совместимости. - В сб.: Семья и личность. - М., 1981. - С. 172-173.

28.       Райгородский Д.Я. Психология и психоаналіз сексуальности. – Самара, 2002.

29.       Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становлепие человека. - М., 1994. - 480 с.

30.       Ролло Мэй. Искусство психологического консультирования. - М., 1994. - 144 с.

31.       Сатир В. Как строить себя и свою семью. - М., 1992. - 192 с.

32.       Сатир В. Психотерапия семьи. - СПб.: Речь, 2000. - 184 с.

33.       Семья. Социально-психологические и этические проблемы: Справ очник. – К., 1989 – 255 с.

34.       Семья в психологической консультации: Опыт и пробле­мы психологического  консультирования / Под ред. А. А. Бодале­ва, В. В. Столина. - М., 1997. - 208 с.

35.       Сурожский А. Таинство любви. - М., 1997.

36.       Хамитова Ю. И. Теория семейных систем Мюрея Боуэна / / Семейная психология и семейная терапия. -  2002,  №1. - С. 3-39.

37.       Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В. Психология и психотерапия семьи. – Спб., 2001.

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити