Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ВП «Політехнічний коледж ПНАУ»

 

План

роботи студентського наукового

Клубу «Мислитель»

На 2011-2012 навчальний рік

 

Пояснювальна записка

Студентський науковий  клуб «Мислитель» ВП «Політехнічний коледж ЛНАУ» діє з метою координації організаційного та науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю; створення сприятливих умов для розвитку і реалізації творчих здібностей студентів коледжу; залучення їх до активної науково-дослідної, пошукової діяльності в процесі навчання у вищому навчальному закладі; участі у вирішенні актуальних соціально-економічних, політичних та духовних проблем.

Цілями роботи студентського наукового клубу «Мислитель» є:

·       поглиблене вивчення актуальних проблем  розвитку українського суспільства, розвиток наукового інтересу, логічного мислення, підвищення рівня освіти;

·       розвиток навичок науково-дослідницької, творчо-пошукової, самостійної роботи студентів;

·       формування у студентів сучасного рівня споживання наукової інформації, вміння її узагальнювати, систематизувати, аналізувати (робота з додатковою навчальною літературою, періодичними виданнями, Інтернет;

·        розвиток інтелектуального потенціалу та підтримка талановитої студентської молоді;

·       активізація виховної та патріотичної роботи серед студентів, формування національно-державної свідомості, виховування у студентів рис громадянина України;

·       вироблення умінь студентів  виступати перед аудиторією, вести правильно діалог під час дискусії, «круглого столу»;

·       апробація наукових досліджень студентів на наукових конференціях, конкурсах творчих робіт, оглядах студентського наукового аматорства та у викладанні соціальних дисциплін;

·       формування активної соціальної позиції; вироблення навичок та вмінь орієнтуватися в соціально-економічних, політичних та духовно-психологічних проблемах навколишнього середовища; вміти вирішувати конфлікти; використовувати знання у своїй подальшій професійній діяльності.

Головні завдання науково-дослідницької роботи студентів:

● формування наукового світогляду, оволодіння методологією і методами 

    наукового дослідження;

● надання допомоги студентам у прискореному оволодінні основними

компетентностями спеціаліста;

● розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у

вирішенні практичних завдань;

● розвиток ініціативи, здатності застосовувати теоретичні знання  у своїй

практичній роботі, залучення здібних студентів до розв’язання наукових проблем;

● постійне оновлення, поглиблення і вдосконалення власних знань.

Членами студентського наукового клубу «Мислитель» є студенти, які активно займаються пошуковою та науково-дослідною роботою.

Студентський науковий клуб працює згідно з єдиним планом роботи, який складається на один навчальний рік та затверджується заступником директора з навчальної роботи коледжу.

     Основними формами роботи є позааудиторна робота зі студентами.

     Позааудиторна робота  студентів має наступні форми:

● тематичні заняття з метою поглиблення та розширення знань;

● засідання з питань підготовки доповідей, рефератів, матеріалів технічної

творчості;

● робота по підготовці та випуску альбомів; газет, інформаційних бюлетенів;

● збирання, обробка, поширення інформації для використання студентами та

викладачами, виготовлення комп’ютерних презентацій;

● творчі проекти; тематичні семінари, відкриті засідання секцій клубу

«Мислитель»;

● студентські науково-практичні конференції;

● виставка творчих робіт.

Підсумки НДРС підводять на студентській науково-практичній конференції.

Основні задачі конференції:

● підведення підсумків науково-дослідницької роботи студентів у секціях та

гуртках, наукових товариствах;

● обмін досвідом роботи.

Робота студентського наукового клубу «Мислитель» здійснюється у секціях:

Історична: керівник Бондаренко О.О.

Секція «Європейський вибір»: керівник Борисов Г.В.

Історико-філософська: керівник Остапенко О.М.

Політико-правова: керівники Вольвак М.В., Данюкова І.О.

Політекономічна: керівник Сердюк Л.І.

Соціально-психологічна: керівники: Плєшакова Г.П., Плєшаков О.М., Денисенко Т.Б.

Додати коментар


Захисний код
Оновити