Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

Звіт Відділення змісту вищої освіти за 2009 рік

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

 

 

 

 

Вченій Раді ІІТЗО

 

Звіт

 

Відділення змісту вищої освіти

 

  

за 2009 рік

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2009

 

Вступ

Довгостроковий економічний розвиток держави значною мірою визначається станом вищої освіти в країні, яка виступає каталізатором розроблення та впровадження наукоємних технологій і забезпечує її науково-технічний прогрес. Діяльність вищих навчальних закладів, підготовка кадрів з вищою освітою була і залишається значимою для України:

·        по-перше, у вищих навчальних закладах «робиться наука», а, отже, їх діяльність багато в чому визначає розвиток суспільства;

·        по-друге, вищі навчальні заклади відповідальні за формування знань, передачу знань, умінь, навичок від покоління до покоління, без чого суспільство не може підтримувати своє існування й розвиватися, формуватися як суспільство знань;

·        по-третє, вища школа забезпечує усі сфери економіки, науки і соціальної інфраструктури кваліфікованими кадрами;

·        по-четверте, у вищих навчальних закладах виховується еліта суспільства – політики, економісти, науковці, працівники освіти, культури і мистецтва; від того, як і кого готовлять як еліту, безпосередньо залежить доля суспільства;

·        по-п'яте, вища школа сприяє «розмиванню» соціальних бар'єрів у суспільстві: саме одержання вищої освіти виступає передумовою підвищення соціального статусу, переміщення по вертикалі з однієї соціальної верстви в іншу. Без цього соціальні перегородки відтворювалися б з покоління в покоління, перешкоджаючи розвитку суспільства й породжуючи соціальну напруженість.

Основним завданням Відділення змісту вищої освіти є реалізація (спільно з департаментом вищої освіти) державної політики в галузі вищої освіти через розробку та впровадження сучасних технологій навчання, забезпечення умов для інноваційного розвитку національної вищої освіти, підвищення її якості і конкурентоспроможності в умовах інтеграції в європейський та світовий освітній простір.

Основна діяльність Відділення змісту вищої освіти була спрямована на розробку концептуальних підходів у визначенні структури і змісту вищої освіти, організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах України та його науково-методичного забезпечення.

Особлива увага приділялась науково-методичному, організаційному та інформаційно-аналітичному супроводу актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, пов’язаних з модернізацією багатоступеневої вищої освіти в умовах сучасних ринку освітніх послуг і ринку праці.

Структура Відділення відповідає основним напрямам роботи і включає 9 відділів:

Ø     соціально-гуманітарної, мистецької освіти та освіти з бізнесу і права;

Ø     педагогічної освіти та освіти дорослих;

Ø     природничо-наукової освіти;

Ø     інженерно-технічної освіти;

Ø     змісту та технологій навчання молодших спеціалістів;

Ø     інтеграції в європейський освітній та науковий простір,

Ø     стандартизації та моніторингу якості вищої освіти;

Ø     наукової та творчої роботи студентів;

Ø     експертизи науково-методичного забезпечення навчального процесу.

Основну діяльність забезпечують 75 співробітників, серед яких 20 мають вчені звання і наукові ступені, у їх числі 6 старших наукових співробітників.

Відділення координує роботу з науково-методичного забезпечення підготовки фахівців з 47 галузей знань, 144 напрямів підготовки фахівців з вищою освітою, постійно взаємодіє із науково-методичними комісіями, виконує завдання керівництва міністерства та департаменту вищої освіти.

Значна увага приділялась організації і науково-методичному забезпеченню підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Підготовка за цим рівнем здійснюється за 233 спеціальностями.

У своїй діяльності Відділення керувалося

·             Конституцією України;

Законами України:

·             “Про освіту”;

·        « Про вищу освіту»

·        «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

·        іншими законодавчими актами у сфері соціальних відносин.

Указами Президента України:

·        «Про невідкладні заходи щодо забезпечення та розвитку освіти в Україні» (№ 1013/2005);

·         «Про забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в Україні» (№857/2008);

·        Іншими указами щодо патріотичного духовного виховання молоді, вивчення і збереження історичної і культурної спадщини, утвердження в суспільстві принципів гуманізму і толерантності.

 

Планом Дій Ради Європи щодо України на 2008-2011 роки;

Комюніке Конференції міністрів країн Європи, відповідальних за сферу вищої освіти (Берген, травень 2005 р.).

 

Постановами Кабінету Міністрів України:

·             “Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями” від 24.05.1997 р. № 507;

·             “Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра” від 13.12.06 р. № 1719;

·             “Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг” від 08.08.07 р. № 1019;

·             „Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста” від 20.06.07 №839;

·        розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 р. №202-р «Про схвалення концепції Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки».

 

 

Основні напрями діяльності Відділення і завдання з їх впровадження реалізувалися в процесі виконання шести взаємопов’язаних організаційно-нормативних і науково-методичних проектів.

Перший. Визначення структури і змісту ступеневої вищої освіти, виходячи із її ролі у суспільстві у взаємодії з галузями економіки, науки, культури, соціальної сфери та з іншими секторами освіти.

Внесено пропозиції до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо визначення структури вищої освіти, освітньо-кваліфікаційних рівнів, стандартів вищої освіти.

Підготовлено і погоджено в установленому порядку проект постанови КМУ «Про підготовку фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра», внесені зміни до постанови КМУ «Про підготовку фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста», проводиться робота з розробки концептуальних підходів до створення нових переліків підготовки фахівців з вищою освітою.

Розроблено і затверджено 233 освітньо-професійні програми (ОПП) підготовки молодших спеціалістів та 144 ОПП підготовки бакалавра. Завершується їх доопрацювання у зв’язку зі змінами у блоці гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

Підготовлено і прийнято 3 постанови Уряду про відкриття підготовки з нових галузей знань, напрямів і спеціальностей.

Другий. Удосконалення науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, підвищення якості вітчизняної вищої освіти, забезпечення її конкурентоспроможності на міжнародному ринку освітніх послуг.

Масштабні і багатогранні заходи були здійснені у напрямі удосконалення організації навчально-виховного процесу та оновлення змісту вищої освіти, впровадження інноваційних процесів і технологій в педагогічну практику вищої школи, забезпечення програмно-нормативною та навчально-методичною літературою.

У вирішенні зазначених у проекті цілей Відділення активно взаємодіє з 68 науково-методичними комісіями з вищої освіти, які діють на базі 35 провідних вищих навчальних закладів. У їх роботі беруть участь понад 3 тисячі науково-педагогічних працівників, науковців, співробітників органів управління і науково-методичних установ.

Проведено суттєве оновлення змісту освіти через застосування компетентнісного підходу при його визначенні. Удосконалена структура освітньо-професійних програм підготовки фахівців за рахунок оптимізації розподілу навчального часу на вивчення різних циклів нормативних дисциплін: скорочено цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін з одночасним підвищенням його «гуманітарності» і збільшено навчальний час на вивчення циклу професійно-орієнтованих дисциплін та практичну підготовку.

Розроблені і впроваджуються у навчальний процес нові програми з дисциплін «Українська мова за професійним спрямуванням», «Історія України», «Історія української культури», розширені можливості студента самостійно вибирати навчальні програми гуманітарного та соціально-економічного спрямування. Збільшено ресурс начального часу для дисциплін циклу професійної та практичної підготовки за вибором  навчального закладу, акценти зроблено на підвищення ролі самостійної роботи та практик у підготовці фахівців з вищою освітою.

Усі зазначені рішення відображені у нормативно-методичних та розпорядчих документах міністерства, розроблених Відділенням чи за його участі і направлених до вищих навчальних закладів.

Ставиться і вирішується стратегічна проблема: підготовка фахівців з вищою освітою готових, з одного боку, до роботи на конкретній первинній посаді, а з іншого ­ до постійного вдосконалення, професійного і кар’єрного росту.

У взаємодії з центральними органами виконавчої влади, професійними корпораціями та асоціаціями підприємців-замовників фахівців розроблені і реалізуються спільні проекти і заходи про забезпечення кваліфікованими фахівцями з вищою інженерно-технічною освітою будівельної, видобувної та оброблювальної, транспортної галузей народного господарства, сфер економіки, пов’язаних з наукоємними виробництвами та технологіями, відновлюваними і нетрадиційними джерелами енергії, забезпеченням інформаційної безпеки та цивільного захисту.

 

В ході реалізації Державної програми «Вчитель» оновлювались зміст і форми професійної діяльності педагогічних працівників, удосконалювалась система післядипломної педагогічної освіти.

         Здійснювалося організаційно-методичне супроводження підготовки, експертизи, видання та запровадження у навчальний процес навчальних посібників серії “Бібліотека вчителя” для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.

         В освітню діяльність курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників запроваджено базову програму “Я у Світі” для вихователів дошкільних закладів та вчителів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів. Організовано неперервну мовну освіту шляхом запровадження у навчальний процес навчальної дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням”), створення і випуску аудіо- та відео посібників українською мовою.

У звітному періоді розроблено одну з основних складових всіх галузевих стандартів вищої педагогічної освіти – психолого - педагогічний блок навчальних дисциплін, який обговорено у провідних вищих педагогічних навчальних закладах та схвалено у науково-методичній комісії галузі знань “Педагогічна освіта”. Здійснювались заходи по забезпеченню навчального процесу  у вищих навчальних закладах для осіб з обмеженими фізичними можливостями та формуванню безперешкодного середовища на основі універсального проектування за програмою “Безбар’єрна Україна”.

         Підготовлено та видано з відповідним грифом Міністерства освіти і науки України 12 навчально-методичних посібників, які в електронному варіанті надіслані до обласних закладів післядипломної педагогічної освіти.

Розроблена і затверджена Програма підвищення якості фізико-математичної освіти у вищих навчальних закладах на 2009-2012 роки. Нею передбачається розроблення теоретико-методичних, науково-методичних і дидактичних принципів розвитку природничо-математичної освіти, апробація та упровадження нових вітчизняних, європейських і світових педагогічних технологій.

Забезпечення Європейського рівня якості і доступності природничо-математичної освіти у вищий школі досягається через розроблення та впровадження стандартів освіти нового покоління, інформаційно-комунікаційних технологій, створення ефективної системи підготовки і перепідготовки науково-педагогічних кадрів, задіяних у викладанні фундаментальних дисциплін.

Очікуваним результатом виконання програми має бути перехід до нової якості навчання з природничо-математичних напрямів та спеціальностей, що випливає з їх пріоритетності у формування фахівців, підготовлення до діяльності в умовах інформаційного суспільства-суспільствознань.

З метою приведення якості вітчизняної вищої освіти до Європейського рівня у вищих навчальних закладах України запроваджується Європейська кредитно-трансферна система організації навчального процесу, стандарти, рекомендації і основні інструменти європейського простору вищої освіти, що сприятиме сумісності, порівнянності, визнанню періодів та термінів навчання.

Розроблені структура та зміст Додатку до диплома про вищу освіту європейського зразка та методичні рекомендації по його заповненню.

Внесено пропозиції до проекту Закону України «Про національну систему кваліфікацій». Метою законопроекту є врегулювання суспільних відносин, пов’язаних зі створенням, функціонуванням, розвитком та використанням Національної системи кваліфікації.

Протягом року співробітниками Відділення надано методичну допомогу понад 1400 представникам вищих навчальних закладів.

Третій. Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність.

Науковцями і співробітниками Відділення проводяться наукові дослідження за такими темами:

1) «Дослідження стану практичної підготовки фахівців інженерно-технічних напрямів і спеціальностей у вищих начальних закладах України» (ухвалена рішенням Вченої ради ІІТЗО від 04.03.09р., протокол №2). Проводиться відділом інженерно-технічної освіти з метою підвищення рівня професійно-практичної підготовки фахівців, законодавчо-нормативного забезпечення практик студентів вищих навчальних закладів. Інноваційність і необхідність цієї роботи визначається тим, що за останні 18 років в нових соціально-економічних умовах, що виникли в Україні, суттєво знизилась увага вищих навчальних закладів, органів управління освітою, виробництв-замовників фахівців до організації якісного проведення практик. Проведені дослідження засвідчують, що цей важливий вид навчальної діяльності ні нормативно, ні організаційно не забезпечений на державному і галузевому рівнях, про що свідчить лист МОН «Про практичну підготовку студентів» від 07.02.09р. №1/9-93, результати Парламентських слухань «Про стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні», які відбулися 13.05.2004 року.

2) «Комплексні дослідження результатів діяльності МОН з управління і розвитку галузі»

Мета ­ дослідження інноваційних аспектів діяльності МОН, спрямованих на підвищення якості і доступності освіти, активізації інтеграційних процесів та пов’язаних з цим удосконалення структури підготовки і змісту освіти, розвиток наукових досліджень у вищій школі, впровадження нових економічних та управлінських механізмів і демократизацію освітньої галузі.

За результатами дослідження підготовлено інформаційно-аналітичний звіт «Освіта України –2008», який надіслано у Міністерство освіти і науки України.

3) «Органіка живої природи - невичерпне відновлюване джерело енергії та два обличчя водневої енергетики (2009 р.).

Робота проводилась у відділі інженерно-технічної освіти в ініціативному порядку.

Мета – розробити принципи промислових технологій розкладення органіки живої природи та речовин, що вміщують водень (сірководень, аміак, метан, тощо) на первинні енергоносії (вугілля та газ).

Завдання - виробити концепцію, основні положення і вимоги до промислових технологій розкладення органіки на первинні енергоносії та їх впровадження в земну економіку і побут (перше обличчя водневої енергетики). Ознайомити наукову та технічну спільноту з енергетикою водню без використання водню та з можливостями для технічної фізики щодо створення нових засобів освітлення, нагрівання, силового обладнання тощо (друге обличчя водневої енергетики).

Вивчені основні вимоги до принципів створення інфраструктури підготовки, накопичення і побутового використання  водню-газу.

Сформульовано основні принципи і положення щодо отримання енергії водневої плазми без використання кисню – друге обличчя водневої енергетики.

4) «Організаційно-технологічні альтернативи інноваційного розвитку дистанційного навчання»

Мета: формування нормативно-правового, організаційного, навчально-методичного, інформаційно-телекомунікаційного, матеріально-технічного, кадрового, економічного та фінансового забезпечення впровадження та розвитку дистанційного навчання.

Результати дослідження доповідались і обговорювались на засіданні НМК з дистанційного навчання в Національному технічному університеті України “КПІ”.

5) «Розробка науково-методичних основ та організаційних заходів впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес вищих навчальних закладів»

Мета: аналіз поточного стану використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у системі вищої освіти і підготовки фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій та розробка нормативно-правового поля для використання ІКТ у вищій освіті України, розвитку технологій електронного (дистанційного) навчання, окреслення основних проблем і шляхів підвищення ефективності використання ІКТ у сфері вищої освіти.

Результат: досягнуто відчутний прогрес у комп’ютеризації вищих навчальних закладів: на 1000 студентів у середньому доводиться 92 комп’ютери; забезпечено доступ студентів до комунікаційних мереж: локальних – 836 ВНЗ (95% від загальної кількості ВНЗ); Української науково-освітньої мережі УРАН – 86 ВНЗ (10%); глобальної мережі Інтернет – 100% ВНЗ.

В педагогічну практику впроваджено: електронних підручників ~ 17000; електронних лабораторних робіт ~ 7000; повних електронних тестів за дисциплінами ~ 9000; курсів електронного (дистанційного) навчання ~ 4500.

 

У 2009 році співробітниками видано 5 підручників і навчальних посібників, опубліковано 45 статей у науково-технічних і науково-методичних виданнях, у т.ч. 5 за кордоном.

З метою активізації інноваційної діяльності, пропаганди досягнення ВНЗ у впровадженні інноваційних педагогічних технологій у цьому році проведено 3 Всеукраїнських і 3 Міжнародних виставок-презентацій у т. ч. «Інноватика в освіті ­2009».

У кожній із них брали участь в середньому 300 ВНЗ у т.ч. 45 закордонних, їх відвідало біля 100 тис. осіб.

У межах цього проекту співробітники взяли участь і виступили на 75 Науково-методичних конференціях, нарадах, засіданнях круглих столів.

 

Четвертий. Розробка та впровадження заходів щодо забезпечення вищих навчальних закладів якісною україномовною навчальною книгою.

В ході виконання цього проекту:

- підготовлено комплект документів до галузевої цільової програми «Підручник вищої школи»;

- реалізована низка інноваційних підходів і процедур, направлених на підвищення якості рукописів, об’єктивності їх рецензування і забезпечення відкритості і прозорості їх проходження при підготовці до надання грифу;

- введена додаткова закрита експертиза;

- інформація про хід експертизи та її результати регулярно розміщуються на сайті МОН.

За період з 14.01.09 по 25.12.09:

Подано рукописів вищими навчальними закладами, видавництвами та іншими установами для надання грифів

 

1960

Направлено на закрите додаткове рецензування

 

1646

Отримано з додаткового рецензування

 

974

Направлено на розгляд комісії НМР Міністерства

 

876

Надано грифів

 

594

Відмовлено у наданні грифів

 

64

Направлено на доопрацювання

 

121

 

Слід відзначити значне, у порівнянні з 2008 роком, збільшення пропозицій ВНЗ і видавництв про надання рукописам грифів підручника чи навчального посібника, що значною мірою пояснюється новим підходом МОН до порядку присвоєння вчених звань.

Негативно позначається на забезпеченні вищих навчальних закладів якісними підручниками і навчальними посібниками (особливо з фізико-математичних і технічних дисциплін) відсутність протягом останніх двох років бюджетного фінансування на ці цілі. Фактично уся навчальна література друкується за кошти навчальних закладів, спонсорів і авторів.

П’ятий. Організаційно-методичне і нормативне супроводження студентської науки. Пошук та підтримка талановитої молоді.

Формування і розвиток творчої активності майбутнього фахівця  як пріоритетного напряму  діяльності вищої школи України   було визначено в Указі Президента України "Про забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в Україні" та Державній цільовій програмі роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки. У них передбачено низку заходів, спрямованих на  реалізацію комплексного підходу до роботи з обдарованою студентською молоддю, посилення уваги до студентської наукової діяльності.

Серед таких заходів ­ Всеукраїнська студентська олімпіада, яка останні п’ятнадцять років залишається найбільш масовим заходом у вищій школі України.

У 2008/2009 навчальному році другий етап олімпіади проводився з 50  навчальних дисциплін та 105 напрямів та спеціальностей на базі  81  вищого навчального закладу Міністерства освіти і науки України та 20 вищих навчальних закладів інших міністерств і центральних органів виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади. В ньому взяли участь біля 8 тис. студентів - переможців першого етапу з 350 вищих навчальних закладів України та зарубіжних країн.

У рамках Всеукраїнської студентської олімпіади вперше проведено Інтернет-олімпіади з дисциплін “Страхова справа”, “Безпека життєдіяльності”, “Астрономія та астрофізика”.

На жаль, через економічну кризу і, відповідно, відсутність належного фінансування у 2008/2009 н.р. українські студенти не змогли взяти участь у раніше в усіх запланованих міжнародних олімпіадах. Якщо у 2007/2008 н.р. українські студенти брали участь у шести міжнародних олімпіадах, і в п’яти з них вибороли призові місця., то у 2008/2009 н.р їх було тільки три.

Також у жовтні 2009 року в Ісламській Республіці Іран (м.Тегеран) пройшла ІІІ Міжнародна олімпіада з астрономії та астрофізики. У зв’язку з відсутністю фінансування та з метою не втратити наопрацювання минулих років, Україну на олімпіаді представляв лише науковий керівник української команди, запрошений до роботи в Міжнародне журі олімпіади.

         Помітну роль щодо виявлення і підтримки талановитої студентської молоді відіграє Всеукраїнський конкурс наукових робіт студентів з природничих, технічних та гуманітарних наук. З часу його відновлення у 2005/2006. н.р., кількість галузей, з яких проходить конкурс, зросла з 60 до 78. У 2008/2009 н.р. на другий тур цього заходу, що був організований на базі 75 вищих навчальних закладів  надійшло 4702 роботи з 260 вищих навчальних закладів України. У порівнянні з минулим роком  кількість учасників конкурсу суттєво зросла з наукових  розділів „Гуманітарні науки” – на 42 %, „Технічні науки” - 36%, але зменшилась їх кількість з розділу “Природничі науки” – на 40%.

          Більше 1850 студентів-авторів кращих робіт взяли участь у підсумкових науково-практичних конференціях, за результатами яких у багатьох базових вищих навчальних закладах видано збірники тез наукових робіт переможців.

Серед представлених на конкурс наукових робіт 58 мали патентне свідоцтво, 397 були впроваджені у виробництво або навчальний процес.

До роботи у конкурсній комісії залучались 1153 рецензенти, з них академіків – 2 особи, докторів наук – 387 , кандидатів наук – 689 осіб.

          Лауреатами конкурсу стали 1489 наукових робіт студентів, з яких 447 нагороджені дипломами I ступеня; 509 - дипломами II ступеня, 533 - III дипломами ступеня Міністерства освіти і науки України.

Крім того, у звітному році проведено 12 тематичних конкурсів та олімпіад.

Студентські науково-практичні конференції.  Наукова підготовка передбачає формування таких професійно значущих умінь і навичок як підготовка наукових публікацій та публічних виступів. Саме в них студенти мають можливість виявити творчий підхід у висвітленні обраної теми та продемонструвати самостійне та інноваційне осмислення отриманих знань.

Для реалізації цієї мети  Міністерством освіти і науки України щорічно формується План проведення міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів. Згідно цього Плану у 2009 році було проведено 4 міжнародні форуми, 100 міжнародних та 172 всеукраїнських конференцій, 22 семінари.

За високі здобутки студентської молоді у навчанні та наукових дослідженнях, перемогах у міжнародних змаганнях 10 студентів були відзначені Подякою Прем’єр-міністра України, 11 студентів – Грамотою Міністерства освіти і науки України, 49 студентів – Подякою Міністерства освіти і науки України.

Узагальнена інформація представлена на рис. 1-4.

Шостий. Координація участі вищих навчальних закладів у проведенні державної політики, направленої на патріотичне виховання і духовне відродження, вивчення і охорону культурної та історичної спадщини, утвердження толерантності у суспільному житті.

Впродовж 2009 року здійснювалась розробка, планування, організація, реалізація, контроль за ходом виконання та систематизація звітності щодо загальнодержавних та міжнародних заходів, де Міністерство освіти і науки України було визначене виконавцем.

Зокрема, здійснено підготовку:

§               Постанови ВРУ про відзначення на державному рівні у 2010 році пам’ятних дат і ювілеїв,

§               Закону України «Про загальнодержавну національно-культурну програму дослідження Голодомору 1932-1933 років в Україні та увічнення пам’яті його жертв на період до 2012 року»,

§               інформаційно-аналітичних матеріалів до «круглих столів» ВРУ з мистецької освіти та історії України;

§               розпоряджень КМУ щодо заходів з відзначення

-          70-х роковин початку Другої світової війни,

-          450-річчя написання Пересопницького Євангелія,

-          70-х роковин трагедії Бабиного Яру,

-          100-річчя від дня народження Богдана-Ігоря Антонича,

-          65-ї річниці Перемоги у Великій вітчизняній війні;

§                 контроль за ходом виконання та систематизацію звітності щодо заходів, присвячених:

-          300-річчю подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом Івана Мазепи;

-          350-річчю перемоги війська під проводом гетьмана України Івана Виговського у Конотопській битві;

-          200-річчю від дня народження Миколи Гоголя;

-          вшануванню пам’яті подружжя Стецьків;

-          20-річчю заснування Народного Руху України за перебудову

 

 

 

 

Нормативно-правове забезпечення

У 2009 році розроблено:

-       проектів законодавчих актів ­ 5;

-        проектів постанов та розпоряджень КМУ ­ 13;

-        цільових програм ­ 5;

-        положень ­ 5;

-        наказів МОН ­ 23;

-        рішень колегій ­ 2;

-        листів МОН ­ 2200;

-        наказів ІІТЗО ­ 10;

-        листів ІІТЗО ­ 1730;

-        методичних рекомендацій ­ 12;

-        інструктивно-методичних листів ­ 16;

-        інформаційно-аналітичних матеріалів ­ 33.

 

Публікації

Співробітниками відділення у 2009 році опубліковано 58 назв навчально-методичної літератури, наукових і науково-методичних статей, у тому числі:

- підручників, навчальних посібників і монографій ­ 7;

- статей у наукових та науково-методичних виданнях ­ 51.

 

Основні завдання на 2010 рік

- участь у вдосконаленні, розробці та впровадженні законів України і актів Президента України, Кабінету Міністрів України щодо подальшого розвитку освітньої галузі у відповідності до вимог Болонської декларації, у тому числі законів України «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про післядипломну освіту (освіту дорослих)», постанов КМУ «Про перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста», «Про перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра», «Про перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра»;

 

- виконання у повному обсязі завдань державних і галузевих цільових програм «Вчитель», «Підручник вищої школи», «Підвищення якості природничо-математичної освіти у вищих навчальних закладах на 2009-2012 роки»;

 

- організація та науково-методичний супровід розробки стандартів вищої освіти підготовки фахівців за усіма освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами і спеціальностями, визначеними правовими і нормативними актами та розпорядчими документами;

 

- підвищення якості соціально-гуманітарної складової навчально-виховного процесу з метою нарощування духовного та інтелектуального потенціалу суспільства;

 

- оновлення змісту підготовки вчителів, форм і методів професійної діяльності педагогічних працівників, підвищення їх ролі у формуванні громадянського суспільства, удосконалення післядипломної педагогічної освіти;

 

- координація і моніторинг участі вищих навчальних закладів у реалізації державної політики, направленої на національно-культурне та патріотичне виховання молоді, вивчення та охорону історико-культурної спадщини, впровадження гуманізму та толерантності у суспільстві;

 

- розроблення національної системи кваліфікацій, впровадження кредитно-трансферної системи в організацію навчального процесу та додатку до диплома про вищу освіту міжнародного зразка з урахуванням сучасних тенденцій у вищій освіті та вимог ринку праці;

 

- розширення тематики науково-педагогічних досліджень з проблем вищої освіти, підтримка інноваційних, педагогічних технологій і підходів та їх впровадження у педагогічну практику, включаючи питання надання освітніх послуг особам з обмеженими можливостями;

 

- удосконалення методики підготовки, експертизи, надання грифів та забезпечення вищих навчальних закладів сучасною якісною навчальною літературою;

 

- організаційно-методичне забезпечення роботи з обдарованою молоддю, направлене на розширення практики участі студентських команд України в Міжнародних конкурсах і олімпіадах, підтримку переможців Всеукраїнської та міжнародних олімпіад і конкурсів;

 

- ефективне використання сайту ІІТЗО для висвітлення діяльності Відділення та науково-методичних розробок з проблем вищої освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити