Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

 

Звіт

 

Відділення змісту вищої освіти

 

  

за 2010 рік

 

ВСТУП

 

Одним із найважливіших стратегічних завдань на сучасному етапі модернізації системи вищої освіти України є забезпечення якості підготовки фахівців на рівні міжнародних вимог. Запровадження основних положень Болонського процесу передбачає врахування національних підходів до організації навчання, змісту освіти, традицій у підготовці майбутніх фахівців з вищою освітою.

Основна діяльність відділення змісту вищої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України у 2010 році була спрямована на участь у реалізації державної політики у сфері вищої освіти. Здійснювалось науково-методичне забезпечення інноваційного розвитку вітчизняної вищої освіти, розроблялись та реалізовувались заходи, направлені на підвищення її якості і конкурентоспроможності в умовах глобалізації, інтеграції в європейський і світовий освітній і науковий простір, досягнення європейського рівня підготовки фахівців, забезпечення їх конкурентності на вітчизняному і міжнародному ринках праці.

Робота відділення змісту вищої освіти  була спрямована на виконання законів України, указів Президента України, постанов, інших документів Верховної Ради України, постанов Кабінету Міністрів України, державних та галузевих програм в освітній галузі, наказів та розпоряджень, рішень колегій Міністерства освіти і науки України, наказів Інституту інноваційних техно-логій і змісту освіти, інших нормативно-правових документів. Особлива увага приділялась науково-методичному, організаційному та інформаційно-аналітичному супроводу актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, направлених на модернізацію вищої освіти в умовах сучасних ринку освітніх послуг і ринку праці.

Розроблялись концептуальні підходи щодо визначення структури і змісту вищої освіти, організації навчально-виховного процесу та конкретних заходів з науково-методичного забезпечення. У 2010 році створено інформаційний сайт Відділення змісту вищої освіти та здійснюється його регулярне наповнення, що робить діяльність відділення Інституту більш відкритою, розширює інформованість науково-педагогічної громадськості про науково-методичні розробки, прийняті рішення та рекомендації.

       Важливою напрямом в роботі відділення є забезпечення вищих  навчальних закладів навчально-методичною літературою. З цією метою здійснювався науково-методичний супровід експертизи щодо надання грифів Міністерства освіти і науки України навчальним підручникам, посібникам іншої навчально-методичної літератури для студентів вищих навчальних закладів.   

Вивчення сучасного міжнародного досвіду функціонування вищої освіти в ринкових умовах показує, що реально впровадження механізмів і засобів досягнення цілей Європейського простору вищої освіти приведе до радикальних змін у законодавчих основах функціонування вищої школи, в організації навчального процесу і необхідності вирішення низки проблем, зв'язаних з цим. Необхідно виконати певний об’єм робіт, спрямованих на адаптацію системи вищої освіти України до Європейського простору вищої освіти в рамках Лісабонської стратегії.  Це перш за все стосується розробки Національної рамки кваліфікацій. У цьому зв'язку велике значення набуває розробка більш широких, системних підходів до кваліфікацій і кваліфіка-ційних стандартів щодо учіння протягом життя, які опиралися б на національний досвід і були б порівнянні в міжнародному масштабі.  В цьому контексті вкрай важливо розробити сучасні механізми, що зв'язують національні кваліфікаційні системи із цілями й завданнями розвитку системи навчання протягом життя.

Сучасний світ переживає докорінну зміну підходів до освіти та до соціокультурної політики загалом. Це обумовлено переорієнтацією власне суспільного розвитку на розвиток людини, її особистісних та культурних якостей. Саме  ХХІ століттю  властиве розуміння того, що тільки людина є одночасно початком і кінцевою метою будь-якого соціального розвитку. Ці зміни у суспільній свідомості, у ставленні до суспільства до освітньої сфери викликали появу нової парадигми освіти.

В Україні перехід до інноваційної вищої освіти європейського рівня передбачає  підготовку нового покоління високоосвічених фахівців, здатних реалізовувати динамічний розвиток економіки на основі високих освітніх і наукоємних технологій, фахівців, для яких установлення на професійну майстерність є пріоритетною стратегією їх життєдіяльності.

         Вирішальне значення для здійснення цієї мети має розвиток наукових досліджень у вищій школі, сучасна методологія підготовки наукових кадрів, наявність передових форм інтеграції навчального і наукового процесів. Останнє є однією із принципових передумов створення у вищій школі дієвої системи підтримки обдарованої студентської молоді, більш широкого розвитку форм науково-дослідної діяльності студентства,  орієнтованих на перспективні науково-технічні напрями.

  Важливим напрямом  роботи відділення в системі навчально-виховної роботи вищих навчальних закладів є виховання особистості що здійснюється впродовж усього процесу навчання студентської молоді. В системі виховної роботи формується гармонійність і цілісність особистості. ЇЇ здібності й обдарування забезпечується збагачення на цій основі інтелектуального потенціалу народу,  його духовності й культури формування громадянина України, здатного до самостійного мислення, суспільного вибору і діяльності яка усвідомлює свою належність до українського народу.

Національне відродження народу потребує якісно нових вимог до підвищення громадянської функції освіти, якості підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладів, у поліпшенні виховної й соціально-педагогічної роботи зі студентською молоддю.

         Період  з  2011-2020  року  повинен  стати  вирішальним  у  реалізації довготермінових стратегій щодо визнання вищої освіти України у європейському і світовому освітньому просторі.

 >> Завантажити звіт Відділення змісту вищої освіти за 2010 рік <<

 >> Завантажити додатки до звіту Відділення змісту вищої освіти <<

Додати коментар


Захисний код
Оновити