Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

Проект концептуальних підходів до формування переліків напрямів і спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями

  Необхідність модернізації переліків напрямів і спеціальностей підготовки кадрів з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра і магістра зумовлена, з одного боку, виконанням зобов'язань щодо системи вищої освіти, які взяла на себе Україна, приєднавшись до Болонського процесу, з іншого - забезпеченням потреб ринку праці кваліфікованими кадрами з урахуванням структури національної економіки та вимог нормативних документів сфери праці. Вихідними положеннями формування переліків напрямів і спеціальностей підготовки кадрів з вищою освітою є такі:

-  врахування рекомендацій міжнародних документів про освіту, зокрема, Міжнародної стандартної класифікації освіти (далі - МСКО);

-  використання назв напрямів (спеціальностей), наближених до європейських програм навчання;

-  збалансованість між потребами й особливостями системи освіти в Україні та міжнародними нормами.

Крім того, формування переліків має відповідати принципам :

-   наступності - використання попереднього Переліку напрямів (спеціальностей) та збереження всього позитивного, що не викликає суттєвих розбіжностей та змін;

-   відповідності та адекватності ринку праці - введення такої кількості напрямів (спеціальностей), що повністю задовольняє потреби ринку праці з урахуванням сучасного стану та перспектив розвитку науки, техніки і технологій та визнання кваліфікацій, отриманих випускниками вищих начальних закладів за напрямами (спеціальностями) Переліку, на ринку праці;

-   відповідності нормативно-законодавчій базі - максимальне врахування та виконання нормативно-законодавчих актів у сфері освіти та праці; можливість внесення змін до нормативної бази з метою узгодження вимог систем освіти та праці;

-   навчання за галузями освіти та науки - формування напрямів за ознакою спільності нормативної складової змісту освіти.

Формування переліків передбачає узгодження напрямів і спеціальностей підготовки із розширеними групами та галузями освіти МСКО, якою визначено 9 розширених груп (сфер) освіти, 25 груп освіти та 126 напрямів (програм, спеціальностей) підготовки. З урахуванням того, що МСКО узгоджена із міжнародними документами сфери праці, зокрема з принципами Міжнародної стандартної класифікації професій 2008 p. (ISCO-08: International Standard Classification of Occupations/ILO, Geneva), при формуванні переліків необхідно враховувати визначення та класифікації наведені в основних нормативних документах вітчизняної системи праці - Національному класифікаторі України "Класифікатор професій ДК 003:2005" (далі-КП), та Національному класифікаторі України «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009:2005 (далі - КВЕД). Завершення навчання за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем має супроводжуватись отриманням випускником вищого навчального закладу професійних прав у вигляді професійної кваліфікації. Відповідно до цього підготовка бакалавра має проводитись за спеціальностями, що дозволить чітко визначати його професійну кваліфікацію та відповідає принципу ступеневості в освіті.

Стандарти вищої освіти за всіма напрямами і спеціальностями підготовки мають обов'язково визначати первинні посади та професійну кваліфікацію випускника і наявність напряму, спеціальності в переліку має обов'язково супроводжуватися наявністю відповідної професійної назви роботи у Національному класифікаторі України "Класифікатор професій ДК 003:2005", за якою визначається професійна кваліфікація випускника вищого навчального закладу.

Формування переліків напрямів і спеціальностей підготовки кадрів з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра і магістра відповідно до наведених концептуальних підходів дозволить уникнути надмірної кількості напрямів і спеціальностей, надасть можливість чітко пов'язати сучасну ступеневу систему вищої освіти із запитами економіки та забезпечать умови працевлаштування випускників всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів.

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити